Galería

O DESPROPÓSITO DAS REFERENCIAS AO PROXECTO MINEIRO DE CORCOESTO NO PROXECTO DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS.

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio someteu a consulta pública o documento ambiental estratéxico do proxecto do futuro Plan xeral de ordenación municipal do concello de Cabana de Bergantiños (A Coruña),  expediente 2016AAE1956 Código 1873/2016, cuxo promotor é o concello.

Consideramos que o citado documento vulnera o artigo 45 da Constitución española, xera inseguridade xurídica, malestar e unha alarma innecesaria entre a poboación e a cidadanía afectada, ao incorrer no despropósito de continuar mencionando, pese ao paso do tempo e a estar finiquitado, unha vez máis o proxecto mineiro de Corcoesto.

No documento do proxecto denominado “MEMORIA INFORMATIVA” faixe referencia ao seguinte:

3214

Páxinas 14, 16, 17 e 61 da Memoria Informativa do proxecto do Plan xeral de ordenación municipal do concello de Cabana de Bergantiños (A Coruña)

O proxecto do futuro Plan xeral fai varias referencias á explotación mineira de Corcoesto e prevé a existencia dun proxecto mineiro. Ao respecto, o concello de Cabana de Bergantiños (A Coruña), non debera insistir nunha cuestión que cando máis fica obsoleta e desfasada no tempo, posto que nin sequera existe dereito mineiro algún sobre a zona.

Polo tanto a referencia anterior relativa a que: “Nesta unidade débese ter en conta o posible impacto económico e paisaxístico dos proxectos ou iniciativas que se poidan levar a cabo na antiga explotación mineira da zona”, carece de xustificación algunha arestora e en relación ao futuro.

Por Resolución administrativa de 7 de agosto de 2015 da Consellería de Industria da Xunta de Galicia, declarouse a caducidade dos dereitos mineiros de Corcoesto, resolución que é firme.

A maior abondamento, a Sentenza do Pleno do Tribunal Constitucional 33/2016, de 18 de febreiro, confirma a legalidade da actuación administrativa, e por tanto a CADUCIDADE DOS DEREITOS MINEIROS de Corcoesto.

Polo tanto, a realidade existente arestora en Corcoesto é que na zona afectada polo proxecto coexisten dúas clasificacións dos solos: solo rústico de protección forestal e solo rústico de protección paisaxística.

Calquer outra intención por parte do promotor do proxecto é allea á realidade da parroquia de Corcoesto.

O val fluvial do Lourido conta con parcelas de alto valor forestal e producción madereira. Existen parcelas con explotacións forestais que producen baixo sistemas de certificación forestal FSC.

Neste espazo concurren pois dúas categorías de solo rústico de especial protección:

  1. a) Solo rústico de protección forestal, constituído polos terreos de alta produtividade forestal que sexan delimitados no catálogo oficial corres­pondente polo órgano que teña a competencia sectorial en materia forestal.
  2. b) Solo rústico de protección paisaxística, constituído polos terreos considerados como áreas de especial interese paisaxístico de conformidade coa lexislación de protección da paisaxe de Galicia e como espazos de interese paisaxístico no Plan de ordenación do litoral.

Ambas categorías, no presente caso, son compatibles e complementarias. Por elo, ao abeiro do artigo 34.4  da LEI 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, cando un terreo, como é a área do val fluvial do Lourido, polas súas características, poida corresponder a varias categorías de solo rústico, aplicaranse os distintos réximes de forma complementaria.

O Val fluvial do río Lourido, ubicado nas parroquias de Cereo e Valenza (municipio de Coristanco) e Corcoesto (municipio de Cabana de Bergantiños) constitúe a Área de Especial Interés Paisaxístico-  Río Lourido AEIP 09_02. A mesma foi declarada como tal polo Catálogo das Paisaxes, formando parte da Gran Área Paisaxística IX. Chairas e Fosas Occidentais (DECRETO 119/2016, de 28 de xullo, polo que se aproba o Catálogo das Paisaxes de Galicia).

Non obstante, tal área paisaxística tampouco aparece recollida no documento do PXOM en tramitación.

O val forma parte das doce Grandes Áreas Paisaxísticas: a GAP “Chairas e Fosas Occidentais”. Figura referenciado como AEIP_09_02 Río Lourido.

Os seus valores naturais veñen dados por:

  • Área de conservación do LIC río Anllóns.
  • Área potencial de Escribenta das canaveiras.
  • ZEC río Anllóns.
  • ZEPVN río Anllóns.
  • Zona 3 Plan xestión do Lobo.

O Catálogo das Paisaxes amplía o recoñecemento como Lugar de especial interés paisaxístico (LEIP) á Carballeira de Sta. Mariña do Remuiño, en Corcoesto, municipio de Cabana de Bergantiños.

Por elo, rexeitamos as referencias que no citado documento se realizan ao cancelado proxecto mineiro de Corcoesto.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s