Galería

Distancias a respetar polas novas repoboacións forestais segundo a normativa de montes.

LEI 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia (actualizado a día 09/03/2018).

CAPÍTULO VII.

Conservación e protección de montes

 • Artigo 58 Uso e actividade forestal
 • Artigo 59 Cambio de uso forestal
 • Artigo 60 Cambios de actividade forestal a agrícola
 • Artigo 61 Cambios de actividade agrícola a forestal
 • Artigo 62 Supostos especiais de cambio de actividade
 • Artigo 63 Ocupacións
 • Artigo 64 Medidas de restauración
 • Artigo 65 Restauración hidrolóxico-forestal
 • Artigo 66 Informes sobre os instrumentos de ordenación do territorio e sobre o plan urbanístico
 • Artigo 67 Condicións que deben cumprir as repoboacións forestais
 • Artigo 67 bis Execución subsidiaria nas repoboacións forestais ilegais
 • Artigo 68 Distancias das repoboacións
 • Artigo 68 bis Adecuación das masas arborizadas e das novas plantacións ás distancias mínimas establecidas pola normativa forestal e de defensa contra os incendios forestais.
tala e prantación de eucaliptal no bosque Ribeira da Pena en Carballo
Repoboación con eucaliptos no bosque Ribeira da Pena, en Carballo. 

ESPECIES ANEXO I

 Principio del formulario

– Coníferas:

 • • Piñeiro silvestre: Pinus sylvestris L.
 • • Tezo: Taxus baccata L.

 – Frondosas:

 • • Aliso: Alnus glutinosa ( L.) Gaertn.
 • • Arce: Acer pseudoplatanus L.
 • • Bidueiro: Betula sp.
 • • Fresno: Fraxinus excelsior L.
 • • Fresno de folla estreita: Fraxinus angustifolia Vahl.
 • • Castiñeiro: Castanea sativa Mill.
 • • Castiñeiro híbrido: Castanea x híbrida (resistente tinta)
 • • Cerdeira: Prunus aviun L.
 • • Carballo: Quercus robur L.
 • • Rebollo: Quercus pyrenaica Will.
 • • Alcornoque: Quercus suber L.
 • • Carballo albar: Quercus petraea ( Matts) Liebl.
 • • Aciñeira: Quercus ilex L. ssp. ballota ( Desf.) Samp.
 • • Quercus rotundifolia Lam.
 • • Avellano: Corylus abelá L.
 • • Haia: Fagus sylvatica L.
 • • Olmo: Ulmus glabra Huds.
 • • Ulmus minor Miller.
 • • Laurel: Laurus nobilis L.
 • • Mostajo: Sorbus aria L.
 • • Serbal dos cazadores: Sorbus aucuparia L.
 • • Nogueira: Juglans rexia L.
 • • Madroño: Arbutus unedo L.

 ANEXO II 

Distancias mínimas a respetar polas novas repoboacións forestais

 

a) Con parcelas forestais 2 metros
b) Con terreos ubicados en chan rústico de especial protección agropecuaria 10 metros
c) Con zonas dedicadas a labrantío, cultivo, prados ou pastos non clasificados de especial protección agropecuaria 4 metros cando se empreguen as especies frondosas do anexo 1, e 10 metros no  resto dás especies.
d) Desde o límite do dominio público das vías (autoestradas, autovías, corredores, vías rápidas e estradas convencionais) ou ferrocarril 4 metros cando se empreguen as especies frondosas do anexo 1, e 10 metros no resto de especies.
e) Con pistas forestais principais 2 metros cando se empreguen as especies frondosas do anexo 1; no resto de especies, 4 metros en xeral, e 6 metros nos concellos declarados como zona de alto risco.
f) Desde a proxección do condutor máis externo, considerando a súa desviación máxima producida polo vento segundo a normativa aplicable a cada caso, da infraestrutura eléctrica 5 metros para todas as especies.
g) Con canles fluviais de máis de 2 metros de ancho 5 metros cando se empreguen as especies de frondosas do anexo 1, e 15 metros non resto de especies, a contar desde ou dominio público. Non será de aplicación en actuacións de recuperación ambiental.
h) Con edificacións, vivendas illadas, urbanizacións, depósitos de lixo, parques e instalacións industriais situadas a menos de 400 metros do monte ou fóra de chan urbano e de núcleo rural

i) Con chan urbano, chan de núcleo rural e chan urbanizable

15 metros cando se empreguen as especies de frondosas do anexo I, e 50 metros no resto de especies.
j) Con cámpines, gasolineiras e industrias ou instalacións preexistentes en que se desenvolvan actividades perigosas con arranxo ao establecido na Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia, ou na súa normativa de desenvolvemento 25 metros para especies de frondosas do anexo 1, e 50 metros para o resto de especies.

 

 

Un comentario sobre “Distancias a respetar polas novas repoboacións forestais segundo a normativa de montes.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s