Galería

Ruta da Vía Céltica desde Sta. Margarida de Baneira en Corcoesto ata a igrexa de Valenza, en Coristanco

👉O sábado 27 de agosto acompáñanos na Ruta da Vía Céltica desde Sta. Margarida de Baneira en Corcoesto ata a igrexa de Valenza, en Coristanco

💚 Unha ruta a través da AEIP Val fluvial do río Lourido 🌿

☀️ Logo do xantar colectivo en Sta. Margarida, o Cuarteto Arnela de Carral, amenizará a tarde con música tradicional 🥁 

📌 Para máis información sobre a ruta consultar o teléfono: 630 788265 📞

🌲#ValfluvialdoríoLourido

Non esquecer os chalecos para a ruta! Dificultade media -baixa. 

 Participa!

Galería

Publicada a Resolución pola que se actualiza a delimitación das áreas prioritarias de reprodución, de alimentación, de dispersión e de concentración local de aves incluídas no Catálogo galego de especies ameazadas, e zonas de protección nas que serán de aplicación medidas para a protección da avifauna contra a colisión e a electrocución en liñas eléctricas de alta tensión

No día de hoxe, o DOG publica a Resolución do 18 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se actualiza a delimitación das áreas prioritarias de reprodución, de alimentación, de dispersión e de concentración local de aves incluídas no Catálogo galego de especies ameazadas, e se dispón a publicación das zonas de protección existentes na Comunidade Autónoma de Galicia en que serán de aplicación medidas para a protección da avifauna contra a colisión e a electrocución en liñas eléctricas de alta tensión.

A resolución indica que se recolleu e analizou suficiente información sobre o uso do territorio de exemplares das especies de aves incluídas no Catálogo galego de especies ameazadas e, máis en concreto, da aguia real (Aquila chrysaetos L.), que fan preciso actualizar a delimitación das áreas prioritarias de reprodución, de alimentación, de dispersión e de concentración local de aves incluídas no Catálogo galego de especies ameazadas.

Por outra banda, a aprobación mediante decreto de dous plans de xestión de especies de aves ameazadas en Galicia (o plan de recuperación da escribenta das canaveiras, e o plan de conservación da píllara das dunas) facía preciso que se incorporaran os ámbitos de aplicación destes plans nas zonas de protección existentes na Comunidade Autónoma de Galicia.

7.JPG

As ditas zonas de protección, recollidas no anexo I da presente resolución, inclúen:

a) As zonas de especial protección para as aves (ZEPA) designadas de acordo cos artigos 44 e 45 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, de patrimonio natural e da biodiversidade. En caso de calquera discrepancia entre a cartografía da presente resolución e a dos límites das ZEPA aprobadas, prevalecerán os límites establecidos na declaración destas zonas de especial protección para as aves.

b) As áreas de presenza e prioritarias de conservación dos plans de recuperación e conservación aprobados pola Comunidade Autónoma de Galicia para as especies de aves incluídas no Catálogo galego de especies ameazadas (escribenta das canaveiras, Emberiza schoeniclus lusitanica, e píllara das dunas, Charadrius alexandrinus L.). Con todo, en caso de aprobación de novos plans de xestión de especies de aves ameazadas en Galicia, nas áreas de presenza e prioritarias de conservación definidas neses plans serán de aplicación as medidas de protección contra a colisión e a electrocución en liñas eléctricas de alta tensión establecidas no Real decreto 1432/2008, do 29 de agosto, desde a súa entrada en vigor, sen prexuízo da posterior modificación da cartografía da presente resolución.

c) As áreas prioritarias de reprodución, alimentación, dispersión e concentración local daquelas especies de aves incluídas no Catálogo galego de especies ameazadas, cando as ditas áreas non se atopen xa comprendidas nas correspondentes aos tipos anteriores.

Pódese acceder a unha versión en soporte dixital das zonas de protección a través do visor creado polo Instituto de Estudos do Territorio para visualizar e poñer á disposición do público xeral aquela información xeográfica relacionada coa conservación do patrimonio natural (https://mapas.xunta.es/visores/conservaciondanatureza/).

anexo I G_fmt.jpeg

ANEXO II

Abetouro (Botaurus stellaris)

Garza pequena (Ixobrychus minutus)

Cerceta (Anas crecca)

Millafre real (Milvus milvus)

Voitre branco (Neophron pernocpterus)

Gatafornela (Circus cyaneus)

Tartaraña cincenta (Circus pygargus)

Aguia real (Aquila chrysaetos)

Aguia perdigueira (Hieraeetus fasciatus)

Aguia peixeira (Pandion haliaetus)

Pita do monte (Tetrao urogallus cantabricus)

Charrela (Perdix perdix hispaniensis)

Sisón (Tetrax tetrax)

Gabita (Haematopus ostralegus)

Pernalonga (Himantopus himantopus)

Alcaraván (Burhinus oedicnemus)

Avefría (Vanellus vanellus)

Agacha (Gallinago gallinago)

Arcea (Scolopax rusticola)

Mazarico real (Numenius arquata)

Bufo real (Bubo bubo)

Papoazul (Luscinia svecica)

 

Galería

Obrigas de xestión da biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas impostas pola Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.

INSTRUCIÓN 1/2018, do 26 de abril, relativa ás actuacións administrativas en materia de cumprimento das obrigas de xestión da biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas impostas pola Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, a Lei 6/2011, do 13 de outubro, de mobilidade de terras, e a Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.

(DOG nº 87, de 7 de maio de 2018).

Ámbito de aplicación:

O ámbito de aplicación desta instrución abrangue as actuacións administrativas que teñan como obxecto garantir o cumprimento das seguintes obrigas legais:

a) Obriga de xestión da biomasa no ámbito das redes de faixas de xestión de biomasa, incluída, de ser o caso, a retirada de especies arbóreas, antes de que remate o mes de maio de cada ano, excepto nos supostos en que, pola extensión ou especial dificultade dos labores de xestión de biomasa ou retirada de especies, sexa precisa a elaboración dunha planificación anual das actuacións, consonte o artigo 22 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.

b) Obriga de xestión da biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas nunha faixa perimetral de 50 metros arredor das novas instalacións destinadas a explotacións agrícolas, gandeiras e forestais e as vivendas vinculadas a estas, así como as novas urbanizacións e edificacións que afecten zonas de monte ou de influencia forestal, non teñan continuidade inmediata coa trama urbana e que sexan estremeiras con monte ou con zonas de influencia forestal, consonte o artigo 23 da Lei 3/2007, do 9 de abril.

c) Obriga de xestión da biomasa, retirada de especies arbóreas prohibidas e mantemento do terreo en condicións axeitadas para previr a aparición ou propagación do lume, así como os posibles prexuízos para as explotacións estremeiras, nos predios con vocación agraria situados en solo rústico, contiguos ou non, que poidan supoñer risco de incendios forestais ou sexan habitualmente obxecto de incendios co conseguinte perigo para as áreas habitadas próximas a esas zonas, sempre que se manteña o seu estado de abandono, con carácter previo á tramitación do procedemento de declaración de perímetro abandonado, consonte o artigo 34 quater da Lei 6/2011, do 13 de outubro, de mobilidade de terras.

d) Obriga de retirada das repoboacións forestais ilegais, cando a repoboación se tivese efectuado en solos en que estea prohibido, con especies prohibidas ou incumprindo as condicións que regula o artigo 67 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, ou cando a repoboación se tivese efectuado sen cumprir a exixencia de autorización do artigo 67.5, sempre que a repoboación non sexa autorizable, consonte o artigo 67 bis daquela.

e) Obriga de adecuación das masas arboradas e das novas plantacións ás distancias mínimas establecidas polo anexo II da Lei 7/2012, do 28 de xuño, e pola Lei 3/2007, do 9 de abril, consonte o artigo 68 bis da primeira.

Distancias a respetar polas novas repoboacións forestais segundo a normativa de montes: véxase o enlace seguinte.

https://valfluvialdolouridocorcoesto.com/2018/03/09/distancias-a-respetar-polas-novas-repoboacions-forestais-segundo-a-normativa-de-montes/

prevención incendios
A boa xestión forestal nun monte de Corcoesto, val fluvial do río Lourido.