Galería

Coñece o modelo de alegacións ao parque eólico A Boibela realizadas pola veciñanza do Incio e que afecta ao Incio, A Pobra de Brollón, Ribas de Sil, San Xoán de Río e Pobra de Tribes. Hai que paralos! Descarga o modelo e participa!

Coñece o modelo de alegación que a Agrupación de veciños “Coidemos a Terra do Incio” realizou ao parque eólico A Boibela. Descarga o modelo e participa!

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegacións ao proxecto eólico A Boibela e que afecta ao Incio, A Pobra de Brollón, Ribas de Sil, San Xoán de Río e Pobra de Tribes. Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso Tamén podes modificar o modelo e melloralo. Fin do prazo para presentar as alegacións: 6 de outubro de 2021.

Podes consultar o anuncio no BOP de Lugo e o proxecto nos seguintes enlaces:

http://www.deputacionlugo.gal/gl/node/76296

https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/8c3b68f087a7f1cd242048b87fe80ee7b57616c9

Galería

Entidades bergantiñás esixen á Consellería de Economía, Empresa e Innovación que retire o proxecto eólico Bustelo e Baralláns pola súa incompatibilidade coas Directrices da Paisaxe de Galicia

O Decreto 238/2020, do 29 de decembro, polo que se aproban as Directrices de paisaxe de Galicia, publicado hoxe no DOG, blinda os valores paisaxísticos da Área de especial interés paisaxístico do val fluvial do Lourido (AEIP val fluvial do Lourido) e resulta incompatible co proxecto eólico que promove a mercantil EDP Renovables nos municipios de Cabana de Bergantiños e Coristanco (A Coruña).

O proxecto eólico prevé a instalación de 6 aeroxeneradores con unha potencia total instalada de 36 MW.  Os eólicos afectan á Costa de Monelo, Paradela, Monte do Covelo, Monte Longo, Agra de Bustelo, Picho de Fontes e Alto de Torreiro. Non obstante, as máquinas quedan a menos de 600 metros dos núcleos de Lestón, Bustelo, A Mata e Gulúa, afectando directamente ás familias que viven nestes núcleos xa que a altura da buxe acada os 122,5 metros.

Un dos aeroxeneradores do proxecto (o chamado BAR-01) limita coa AEIP Val fluvial do Lourido ao igual que o centro de seccionamento (SET) do parque e as gabias de cabreado afectan na fonte Cardeira, lugar de nacemento do río Lourido.  Por outra banda, o aeroxenerador chamado BAR -02 incide directamente sobre o rego Batán, o curso de auga máis importante do val fluvial e principal afluente do río Lourido e do río Anllóns.

Así o anterior Decreto en consoancia co Convenio europeo da Paisaxe, a Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia e o Catálogo das paisaxes de Galicia aprobado polo Decreto 119/2016, do 28 de xullo determinan a protección dos  valores estéticos ou panorámicos protexidos mediante o mantemento das condicións perceptivas vinculadas aos fondos escénicos, á amplitude de vistas e á matriz compositiva propia da paisaxe autóctona.

Así as Directrices da Paisaxe indican que nas AEIP procuraranse unhas áreas de especial interese paisaxístico (AEIP) en que se preserven os diversos elementos que as conforman e en que se manteña a relación harmónica entre os valores naturais, culturais, patrimoniais, estéticos ou panorámicos que lle deron orixe.

Así o sinalan a asociación ambiental Petón do Lobo, a Plataforma pola Defensa de Corcoesto e Bergantiños, a asociación galega Cova Crea e a asociación O Ouriol do Anllóns, que instan á protección dos valores paisaxísticos e naturais do Val fluvial do Lourido, do rego Batán, afluente do Lourido e que aporta valor engadido ao val fluvial, polo que debe ser valorado conxuntamente con este. Do mesmo a Xunta de Galicia tampouco debe ignorar a fragmentación do territorio e a perda de biodiversidade que este proxecto implica,  xunto co parque eólico de Sivarredonda, localizado no monte Perrol e a autovía AG-55.

Fragmentación fraudulenta de proxectos eólicos

O proxecto eólico Bustelo e Baralláns representa a continuidade do proxecto eólico Agrelo –Muriño que a mesma empresa, EDP Renovables, promove tamén con outros seis arexoneradores e a mesma potencia no Alto do Covelo, Pena da Santa, monte de Cabana, Castelo de Muriño e Castelo Pequeno.

De feito a liña de evacuación é compartida por ambos parques e realizarase a través dunha liña aérea que conectará a infraestrutura ata a subestación de Meirama, e que será obxecto doutro proxecto independente, polo que se substraen os seus impactos da avaliación ambiental global, conxunta e sumativa que debera abarcar á totalidade das infraestruturas para unha mellor integración ambiental e paisaxística.

Galería

Imos permitir que o proxecto eólico de Rebordechao afecte a antigas estruturas castelarias e á paisaxe única e singular do Macizo central ourensá?

A área na cal se proxecta a instalación do proxecto eólico Rebordechao afecta os termos municipais de Laza, Maceda e Vilar do Barrio, pertencentes á provincia de Ourense (Galicia). O proxecto Rebordechao estará constituído por 28 aeroxeradores, conectados entre si e coa subestación transformadora 30/220 kV situada no propio parque (municipio de Vilar de Barrio), a través da cal se evacuará a enerxía producida mediante unha liña aérea de 220 kV que se conectará coa Subestación PE Sil 220 kV, esta LAAT atravesa os municipios de Maceda, Montederramo, Xunqueira de Espadanedo e Nogueira de Ramuín. O acceso xeral ao Parque Eólico realizaríase a través da infraestrutura viaria existente na zona. En concreto, o acceso partirá da autovía A-52, e a continuación pola estrada nacional N-525 desde o p. k. 177+300 ata a poboación de Verín ( p. k. 169), onde se tomará unha estrada local e a continuación a estrada provincial OU-113, ata o p. k. 20+500, onde o roteiro continúa por unha pista local que conduce ao emprazamento dos aeroxeradores R-24 e R-25. As actuacións necesarias para permitir o acceso ao parque atópanse nos municipios de Castrelo do Val, Laza, Cualedro, Verín e Monterrei.

Como afecta este proxecto eólico á Paisaxe?

(Datos e imaxes obtidas do DOCUMENTO INICIAL PROXECTO DO PARQUE EÓLICO REBORCECHAO Termos Municipais de Nogueira de Ramuín, Xunqueira de Espadanedo, Montederramo, Maceda, Vilar do Barrio, Laza, Castrelo do Val, Verín, Monterrei e Cualedro (Ourense)).

https://sede.miteco.gob.es/portal/site/seMITECO/navSabiaDestacados

Ademais de todos os impactos posibles sobre a paisaxe máis fermosa e singular do Macizo central ourensá, este proxecto prevé implantarse sobre hábitats prioritarios e de interés comunitario. Ao anterior hai que engadir a afección á zonas inundables e por proximidade á ZEC e ZPVN Macizo Central (COD. ES1130002), á ZEPVN Río Támega e á ZEPVN Bidueiral de Montederramo.

Galería

A Xunta omite o trámite de información pública e viola o Convenio de Aarhus para anular a oposición a unha macrogranxa de vacún, que afecta aos ríos Gundar e Grande, en Vimianzo e Laxe

  • Augas de Galicia omite a emisión do seu informe, a pesar de que a macrogranxa de vacún ubícase nunha zona inundable e afecta á zona de policía do río Gundar
  • Os puríns e os lixiviados dos silos afectarían á veciñanza do lugar do Aprazaduiro, en Laxe, que se abastece das augas do río Grande para consumo doméstico
  • O proxecto da macro granxa non foi sometido a exposición pública polo que se intentou anular, por parte da Xunta de Galicia, calquer oposición ou participación pública no trámite de alegacións
  • A explotación localízase na entorna de protección da mámoa da Milleira 4, no municipio de Vimianzo. Pese a isto, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, tamén omitiu o seu informe no procedemento ambiental

No DOG Núm. 250, do 14 de decembro de 2020, publicouse o Anuncio  do 24 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de construción dunhas instalacións gandeiras para vacún de leite, no lugar de Señoráns, parroquia de Salto, no concello de Vimianzo (expediente 2020/0192).

O proxecto presentado consiste na implantación dunha explotación de gando vacún leiteiro coa construción dunha corte, un almacén, silos e soleiras de formigón no perímetro das instalacións, a explotación terá capacidade para 617 UGMs.

Indica o informe de impacto ambiental do proxecto no referido á hidroloxía que:

“Hidroloxía; O concello de Vimianzo se caracteriza pola presenza dunha densa rede de ríos e regatos.

Consultado o Visor IDE de Augas de Galicia, no entorno de ubicación da explotación gandeira se atopa o río Grande e o regato de Gundar.

Compre salientar que a parte oeste da parcela limita fisicamente co regato de Gundar, se ben as actuacións proxectadas se sitúan fora da zona de servidume e policía do antedito regato”.

No referido ao Patrimonio cultural indícase no citado informe:

“Patrimonio Cultural; a localización da explotación está afectada polo contorno de protección da Mámoa da Milleira 4”.

Tamén se sinala como órgano substantivo a Consellería do Medio rural da Xunta de Galicia.

Expresa o informe ambiental:

“En data de 30 de outubro de 2020 se reiteraron as solicitudes de informe á Dirección Xeral de Patrimonio Natural e a Augas de Galicia, unha vez transcorrido o prazo de 10 días, segundo o previsto na Lei 21/2013, de 9 de decembro de avaliación ambiental, no seu artigo 46.3 non se recibiron as súas contestacións, polo que sen prexuízo da responsabilidade na que incorra o responsable da demora, e das reclamacións do promotor previstas no artgo 29.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administratva, consultase o visor SIAVA da Dirección Xeral e Calidade Ambiental, Sostbilidade e Cambio Climátco co fin de ter os elementos de xuízo para avaliar a afección do proxecto aos elementos competencia deses organismos.

En relación ás alegacións presentadas pódese indicar o seguinte:

1. As alegacións presentadas expoñen basicamente, a falta de transparencia na tramitación, o emprazamento do proxecto nas inmediacións do rego Gundar e do río Grande, o inicio das obras, a proximidade das instalacións ás casas, as verteduras de xurro ao terreo e a proximidade do proxecto a espazos protexidos….”.

Cómpre indicar ademais que o proxecto afecta a bens do patrimonio cultural.

Consonte o disposto no artgo 52 da dita Lei 21/2013, correspóndelle ao órgano substantivo o seguimento e vixilancia do cumprimento do informe de impacto ambiental.

Unha macrogranxa no lugar de Señoráns, na parroquia de Salto (Vimianzo) ameaza a calidade das augas de consumo doméstico do núcleo urbano de Laxe, xa que a veciñanza do Aprazadoiro abastécese para uso doméstico da agua do río Grande

A veciñanza de Laxe e Vimianzo non ten constancia do proxecto industrial ao non existir información pública desde os concellos.

A fosa séptica ubicada a menos de 50 metros do río Gundar, afluente do río Grande, podería abranguer uns 10 millóns de metros cúbicos de puríns.

Os lixiviados de silos poderían acabar depositados nas terras e no propio cauce.

As remocións de terra por medios mecánicos, e sen control algún das Administracións competentes pese a seren advertidas da problemática ambiental, prexudicarían e afectarían ós mananciais existentes na área de actuación.

As obras xa se iniciaron con anterioridade á existencia do proxecto, tal e como xa denunciamos no seu día ante a Consellería de Medio Ambiente e Augas de Galicia, non existindo resposta algunha desta ao respecto.

A opacidade da existencia deste macroproxecto foi total vulnerándose os dereitos das persoas administradas e das persoas directamente afectadas, como é a veciñanza dos núcleos de Señoráns e do Aprazadoiro directamente afectadas polo proxecto. Vulneración flagrante do Convenio de Aarhus.

Non existe constancia da publicación do proxecto en ningún Boletín Oficial. A ausencia de información e transparencia da tramitación administrativa invalida o procedemento de información ambiental e de calquera autorización administrativa e é causa de nulidade de pleno Dereito e infracción normativa dos artigos 47 e 48 da Lei 39/2015, de 1 de outubro.

Tampouco se publicou absolutamente ningunha información nos Taboleiros de Anuncios dos municipios de Vimianzo ou Laxe, onde hai poboación directamente afectada.

Polo tanto, cómpre publicar o proxecto no Diario Oficial de Galicia ou alomentos no BOP da Coruña para que se informen as persoas afectadas, dado que claramente se está a substraer da información pública este proxecto.

O Convenio de Aarhus foi asinado o 25 de xuño de 1998 na cidade danesa de  Aarhus e entrou en vigor o 30 de outubro de 2001. En xullo de 2012, fora asinado por 51 Estados de Europa e Asia Central (ademais de por a Unión Europea) e fora ratificado por 46 Estados (ademais da UE). España ratificou o Convenio o 15 de decembro de 2004 e dous anos despois, en 2006, aprobou a Lei 27/2006, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente, que aplica en España as disposicións do Convenio.

O Convenio de  Aarhus estrutúrase ao redor de tres piares que se corresponden con tres dereitos cidadáns: o acceso á información en materia de medio ambiente, a participación do público na toma de decisións e o acceso á xustiza en materia de medio ambiente.

Acceso á información

O acceso á información en materia ambiente é o primeiro dos dereitos regulados polo Convenio de  Aarhus e é un requisito previo para que poidan exercerse o resto de dereitos regulados por el. O tratado recolle o dereito de acceso á información tanto na súa vertente activa (art. 5) como na súa vertente pasiva (art. 4). A primeira implica a obrigación das Administracións Públicas de difundir a información ambiental que posúen e, en concreto, elaborar informes sobre a situación do medio ambiente en cada Estado polo menos cada catro anos. A vertente pasiva, en cambio, implica a obrigación de entregar aos cidadáns a información en materia de medio ambiente que soliciten, no prazo máximo dun mes.

Participación na toma de decisións

A participación do público na toma de decisións regúlase nos arts. 6 a 8 do Convenio.

O perigo dos xurros, puríns e lixiviados dos silos para os cauces e mananciais pola súa proximidade. Afección á auga de consumo dos núcleos urbanos e á saude humana e dos ecosistemas.

As verteduras de xurros poden contaminar o chan por exceso de nutrintes (nitróxeno, fósforo e potasio), á súa vez ás augas continentais polos seus nitratos, e a atmosfera polas súas emisións de amoníaco, metano e malos cheiros.

As obras da macro granxa industrial do lugar de Señoráns, na parroquia de Salto, que avanzan a bo ritmo están rodeadas de tal opacidade que sorprende á veciñanza tanto de Laxe como de Vimianzo, afectadas por esta.

A máxima preocupación veciñal céntrase na posible contaminación por nitratos dos chans e dos cauces fluviais. Tamén preocupa a falla de transparencia e a opacidade que rodea ao proxecto tanto desde o propio concello de Laxe como de Vimianzo.

As granxas intensivas empregan sistemas de limpeza nos que se utiliza a auga a presión para o arrastre das dexeccións. Este sistema, que nun primeiro momento facilita considerablemente o manexo dos excrementos e achega melloras nas condicións hixiénicas e sanitarias das granxas, ten, pola contra, a enorme desvantaxe do gran incremento do consumo de auga e da complicación do manexo do xurro. O xurro é o esterco licuado, pastoso ou semilíquido, con forte cheiro amoniacal, resultado da mestura das defecaciones, augas de lavado e restos de pensos. A excesiva achega de esterco provoca que os nitratos, váianse filtrando e terminen contaminando acuíferos e augas superficiais.

Estas macro granxas de vacún sin control expoñen aos lindeiros aos efectos perniciosos dos xurros, que vai desde os malos cheiros e irritacións producidas pola urea ata a exposición ás nitrosa minas (potencialmente canceríxenas), pasando pola exposición a axentes patógenos como Salmonella, Brúcela, Mycobacteriumtuberculosos, Leptospira, Yeersinia, Campylobacter, Erysipelothris, Listeia e Treponema entre outros.

Incidencia para a Saúde Pública. Ausencia de informes por parte da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia.

A OMS advirte do perigo de consumir auga que conteña máis de 25 miligramos de nitratos por litro. A Unión Europea non permite o consumo daquelas augas cuxa concentración de nitratos supere os 50 μ g/ l, un nivel que se supera con fartura en moitos acuíferos españois e acaba afectando seriamente á saúde da poboación próxima.

As augas afectadas por exceso de nitratos deixan de ser potables, xa que os nitratos poden pasar a formar nitrocompuestos (NON2X) e grandes cantidades de refugallos de ácidos, que acaban contaminando os chans e a auga de consumo, converténdose nun grave problema de saúde pública que deriva en enfermidades concorrentes nos núcleos urbanos abastecidos por estas augas.

Hai que ter en conta que este macroproxecto de granxa de vacún queda moi preto das casas e dos núcleos e moi preto dos cauces e a unha serie de mananciais ubicados na área de actuación.

Afección aos ecosistemas e aos recursos hídricos. Ausencia de informes de Augas de Galicia.

Na contorna de localización da explotación gandeira atópase codificado como masa de auga o RIO GRANDE (cod masa É.014. NR.163.000.02.00) e dentro da capa Rede fluvial o REGO DE GUNDAR (cod río ph 163012). A parte oeste da parcela 408 do polígono 9 limita fisicamente co Regacho de Gundar, o que sitúa parte da parcela dentro das zonas de servidume e dos 100 m da zona de policía. Sen embargo, non figura no expediente do informe ambiental referencia algunha ao informe de Augas de Galicia.

Galería

Créase a asociación de afectadas pola manipulación informativa da redacción carballesa da Voz de Galicia

Veciñanza de Cabana de Bergantiños aproba nunha asemblea celebrada o día de hoxe en Neaño, localidade do domicilio social da entidade, a asociación de afectadas pola manipulación informativa da redacción carballesa da Voz de Galicia. As constituíntes consideran que a corrupción e a violación á lei e a súa institucionalización implica ausencia do Estado de Dereito, violación aos dereitos humanos, abuso de autoridade, impunidade e, mesmo, exclusión. Os medios de comunicación non poden actuar ao marxe do respecto aos Dereitos Humanos e fóra por tanto do Estado Democrático de Dereito. A asociación é sen ánimo de lucro e o ámbito xeográfico abrangue a comarca de Bergantiños.

O que realiza a redacción carballesa da Voz de Galicia coa manipulación informativa de determinadas noticias é encubrir a corrupción política e poñer en xaque precisamente dos Dereitos Humanos. A vida pública xógase en boa medida nos medios de comunicación e non é posible  concebir unha democracia moderna sen unha prensa libre e independente e sen unha sociedade que exerza o seu dereito para comunicar. Os medios vixían ás autoridades e denuncian o abuso do poder. Sen eles, a cidadanía atoparíase desarmada para defender os seus dereitos. A sociedade organizada xulga, propón e constrúe. A opinión cidadá, a denuncia documentada e a proposta viable destrúen o silencio e a impunidade e avanzan cara á construción auténtica dun novo código común de  civilidade democrática, permitindo á sociedade civil manterse alerta en canto ao respecto da liberdade de expresión, de coñecemento, de decisións e do libre fluxo de ideas.

Vivir entre bandas

Javier Mayoral, profesor da Universidade Complutense de Madrid: “A manipulación nos medios de comunicación é corrupción pura e dura”

Un informe policial do Seprona presentado o 12 de marzo de 2018 no Xulgado de Carballo atribuía ao alcalde popular do concello de Cabana de Bergantiños, un posible delito de prevaricación urbanística e de falsidade documental, en relación ás actuacións sobre duns hórreos na praza pública de Canduas. O informe do Seprona estendía a denuncia ao arquitecto municipal e outros técnicos que interviran nas obras. O atestado da policía xudicial iniciou un proceso penal no que se persou como acusación popular veciñanza do municipio cabanés.

A desinformación é un fenómeno inherente á loita polo poder. Desinfórmase para moldear a opinión pública e estender así as fronteiras do control. Así a desinformación é o exercicio da mentira, engánase para manter o poder, chegar a el ou aumentalo.

Sen embargo, e a pesar do dereito lexítimo que ten a cidadanía de presentar unha acción popular e recurrir ante a Xustiza, para perseguir a corrupción dos seus dirixentes políticos de ser o caso, desde a redacción de Carballo do xornal La Voz de Galicia, que dirixe Xosé Ameixeras Lavandeira (membro do padroado da Fundación Eduardo Pondal do Couto), comezan  algúns xornalistas como é o caso de Antonio Longueira Vidal (apercibido en varias ocasións pola Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia polo tratamento sexista das información)1, a publicar unha serie de artigos encamiñados a a asoballar e denigrar a honra dás persoas querelantes e a súa entorna.

A redacción de Carballo de La Voz de Galicia, instrumento de presión para denigrar a honra da cidadanía “rebelde” e limitar os Dereitos Humanos

Comezan así a publicarse unha serie de artigos en La Voz de Galicia con titulares como “El alcalde cabanés se siente víctima de una persecución de un grupo de vecinos2 do 04/05/2018, relativo ás denuncias da veciñanza por unhas obras na entorna da igrexa de Corcoesto ou este outro titular “El alcalde de Cabana se considera perseguido «polas denuncias falsas dun grupo de xente a raíz da mina»3, en relación ás obras da praza de Canduas ou o máis recente o do 02/12/2020 que alude á letrada do querelante das obras de Canduas vinculándoa coa asociación ambiental e cultural Petón do Lobo sin vir ó conto, xa que a asociación nada ten que ver co proceso xudicial ao que referencian como “El alcalde de Cabana, indemnizado con 4.659 euros por un litigio al que se aportó una prueba falsa” 4 e no que se indica literalmente: “El alcalde de Cabana, José Muíño Domínguez, será indemnizado por el Concello con 4.658,50 euros por los gastos jurídicos asumidos en relación a una denuncia presentada en el 2016 por José Díaz Rodríguez,  que en mayo del pasado año se presentó como candidato a la alcaldía por Agrupación de Electores Ciudadanos Independientes de Cabana, y cuya defensa llevó la letrada Ana Martina Varela Velo, vinculada a la entidad Petón do Lobo, por las obras realizadas en el 2015 en la plaza de Canduas”.

A edición de Carballo da Voz de Galicia actúa, nos exemplos indicados, como instrumento de presión e control sobre a cidadanía activa, que exerce os seus lexítimos dereitos individuais no control e supervisión da corrupción por parte dos Tribunais de Xustiza e das autoridades competentes, polo que a súa actuación na edición de determinado tipo de noticias non só é reprochable senón que incluso puidera ter consecuencias penais por posibles danos á dignidade e honra dás persoas.

Isto é tan elemental que a redacción carballesa da Voz de Galicia non só estaría a vulnerar os dereitos fundamentais da Constitución española senón tamén unha manchea de liberdades e dereitos, amparados por Declaracións Universais a prol dos Dereitos Humanos.

1https://valfluvialdolouridocorcoesto.com/category/a-violencia-machista-nos-medios-de-comunicacion/4

2https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/carballo/2018/05/04/alcalde-cabanes-siente-victima-persecucion-grupo-vecinos/0003_201805C4C6991.htm

3https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/carballo/2019/01/17/alcalde-cabana-considera-perseguido-polas-denuncias-falsas-dun-grupo-xente-raiz-da-mina/0003_201901C17C5994.htm

4https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2020/12/02/alcalde-cabana-indemnizado-4659-euros-litigio-aporto-prueba-falsa/0003_202012C2C4992.htm

Galería

Pide ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que garanta a protección integral do Lobo e o seu hábitat en Galicia. Descarga a solicitude e participa!

O borrador da Estratexia para a Conservación e Xestión do Lobo propón a súa inclusión na listaxe de Protección Especial. Con todo, no seu texto hai un parágrafo que preocupa moito. O borrador de estratexia expón o seguimento dos grupos de lobo e propón directrices comúns de xestión para cando se observe un incremento notable no número de especímenes nunha determinada contorna que poida xerar tensións. Xestión sempre no contexto do equilibrio ecolóxico. Ademais, contempla a posta en marcha de liñas de axudas naqueles casos debidamente xustificados.

Pois ben, non é todo adecuado para a nosa Comunidade Autónoma. Os sindicatos agrarios, os gandeiros e a prensa adoitan crear bastante presión para que a Xunta de Galicia acabe autorizando batidas e sen criterio científico algún. Por tanto, requerimos a protección íntegra do lobo en Galicia, eliminando toda posibilidade de xestión dunha especie que se autorregula por si mesma. Se houbese lobo en Galicia, non existiría o desequilibrio ecolóxico actual que hai nos montes galegos.

Polo tanto, solicítase:

1.-Protección integral para o Lobo na Comunidade autónoma de Galicia, non só para esta especie senón que a protección ten que estenderse aos ecosistemas que este habita, ao seu hábitat. Por exemplo, o proxecto eólico Coto dás Airas, na Serra do Suído, fragmenta o territorio endémico desta especie, e non parece importar este feito ao órgano ambiental competente da Xunta de Galicia. Por tanto, solicitamos a protección integral non só do Lobo senón tamén dos ecosistemas que habita esta especie, impedindo a súa fragmentación e a perda da biodiversidade asociada.

2.- A prohibición absoluta da xestión do Lobo en Galicia, posto que o Lobo, é unha especie que se autorregula. Téñase por tanto en conta neste aspecto os criterios científicos. Se o Lobo non é unha especie cinexética, a súa xestión é incompatible coa súa conservación e restablecemento da especie.

3.- Hai que ter en conta que en Galicia non existe un Plan actualizado da xestión do Lobo, xa que o que hai está caduco e obsoleto, por tanto non hai tampouco datos exactos sobre o censo da especie.

Os lobos, ao carecer de predadores, contan con medios biolóxicos e etolóxicos para autorregular a súa poboación, que, por tanto, nunca experimenta explosións demográficas. Os lobos son TERRITORIAIS, e os lobos que nun territorio alleo no que non estean abertos a aceptar elementos novos, serán eliminados. O 70% dos lobos que morren por causas naturais o son por esta causa.

Por iso hai que seguir sempre os criterios científicos e garantir a protección íntegra do Lobo, non permitindo a súa xestión en Galicia.

Galería

Porque gústanos a Cidadanía Activa. Participa, aporta o teu gran…Porque o medio ambiente é de todas

Nos seguintes enlaces pódense descargar os seguintes borradores de alegacións. Trátase de simples modelos ou borradores, e polo tanto, poden ser modificados e mellorados.

Borrador de alegacións ao proxecto eólico O Cerqueiral.

Borrador de alegacións ao proxecto eólico Banzas.

Borrador de alegacións ao proxecto eólico Coto dás Airas.

A Cidadanía Activa é a mellor ferramenta para a defensa do medio ambiente fronte á ousadía dos predadores. Participa.