Galería

21 de marzo, día internacional dos bosques. A importancia do bosque de ribeira no val fluvial do Lourido.

A Asemblea Xeral das Nacións Unidas aprobou a resolución A/RES/67/200 o 21 de decembro de 2012, pola que, a partir de 2013, cada 21 de marzo celébrase o Día Internacional dos Bosques.

250163_305262036247382_81272967_n
A importancia dos cauces fluviais no val fluvial do Lourido: o Lourido e o rego Batán.
 • A importancia dos bosques de ribeira. O caso concreto do río Lourido.

Funcións vexetación de ribeira:

 • Estabiliza as marxes e as beiras do río.
 • Retén escorrentías.
 • Retén sedimentos.
 • Inflúe no funcionamento do ecosistema fluvial.
 • O sombreado do cauce contribúe ao réxime térmico das augas.
 • Aporte de materia alóctona.
 • Soporte vital para múltiples especies.
 • Interés paisaxístico.

A rede fluvial galega é moi complexa. Hai máis de 11.000 cursos fluviais con un percorrido aproximado de 33.000 km.

O bosque de ribeira, bosque en galería ou ripario é aquel que se desenvolve nas marxes dun río. Así temos salgueiros, freixos, umeiros, loureiros, sabugueiros e unha grande variedade arbustiva e herbácea formada por xuncos, espadañas, silveiras, hedras e fentos.

Na faixa atlántica a árbore raíña do bosque de ribeira é o amieiro (Alnus glutunosa). A formación de amieiros recibe o nome de ameal.

14085873
O val fluvial do Lourido alimenta ao río Anllóns no último tramo do seu recorrido.

Galería

Un paseo, en imaxes, pola parroquia de Corcoesto.

Galería

Distancias a respetar polas novas repoboacións forestais segundo a normativa de montes.

LEI 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia (actualizado a día 09/03/2018).

CAPÍTULO VII.

Conservación e protección de montes

 • Artigo 58 Uso e actividade forestal
 • Artigo 59 Cambio de uso forestal
 • Artigo 60 Cambios de actividade forestal a agrícola
 • Artigo 61 Cambios de actividade agrícola a forestal
 • Artigo 62 Supostos especiais de cambio de actividade
 • Artigo 63 Ocupacións
 • Artigo 64 Medidas de restauración
 • Artigo 65 Restauración hidrolóxico-forestal
 • Artigo 66 Informes sobre os instrumentos de ordenación do territorio e sobre o plan urbanístico
 • Artigo 67 Condicións que deben cumprir as repoboacións forestais
 • Artigo 67 bis Execución subsidiaria nas repoboacións forestais ilegais
 • Artigo 68 Distancias das repoboacións
 • Artigo 68 bis Adecuación das masas arborizadas e das novas plantacións ás distancias mínimas establecidas pola normativa forestal e de defensa contra os incendios forestais.
tala e prantación de eucaliptal no bosque Ribeira da Pena en Carballo
Repoboación con eucaliptos no bosque Ribeira da Pena, en Carballo. 

ESPECIES ANEXO I

 Principio del formulario

– Coníferas:

 • • Piñeiro silvestre: Pinus sylvestris L.
 • • Tezo: Taxus baccata L.

 – Frondosas:

 • • Aliso: Alnus glutinosa ( L.) Gaertn.
 • • Arce: Acer pseudoplatanus L.
 • • Bidueiro: Betula sp.
 • • Fresno: Fraxinus excelsior L.
 • • Fresno de folla estreita: Fraxinus angustifolia Vahl.
 • • Castiñeiro: Castanea sativa Mill.
 • • Castiñeiro híbrido: Castanea x híbrida (resistente tinta)
 • • Cerdeira: Prunus aviun L.
 • • Carballo: Quercus robur L.
 • • Rebollo: Quercus pyrenaica Will.
 • • Alcornoque: Quercus suber L.
 • • Carballo albar: Quercus petraea ( Matts) Liebl.
 • • Aciñeira: Quercus ilex L. ssp. ballota ( Desf.) Samp.
 • • Quercus rotundifolia Lam.
 • • Avellano: Corylus abelá L.
 • • Haia: Fagus sylvatica L.
 • • Olmo: Ulmus glabra Huds.
 • • Ulmus minor Miller.
 • • Laurel: Laurus nobilis L.
 • • Mostajo: Sorbus aria L.
 • • Serbal dos cazadores: Sorbus aucuparia L.
 • • Nogueira: Juglans rexia L.
 • • Madroño: Arbutus unedo L.

 ANEXO II 

Distancias mínimas a respetar polas novas repoboacións forestais

 

a) Con parcelas forestais 2 metros
b) Con terreos ubicados en chan rústico de especial protección agropecuaria 10 metros
c) Con zonas dedicadas a labrantío, cultivo, prados ou pastos non clasificados de especial protección agropecuaria 4 metros cando se empreguen as especies frondosas do anexo 1, e 10 metros no  resto dás especies.
d) Desde o límite do dominio público das vías (autoestradas, autovías, corredores, vías rápidas e estradas convencionais) ou ferrocarril 4 metros cando se empreguen as especies frondosas do anexo 1, e 10 metros no resto de especies.
e) Con pistas forestais principais 2 metros cando se empreguen as especies frondosas do anexo 1; no resto de especies, 4 metros en xeral, e 6 metros nos concellos declarados como zona de alto risco.
f) Desde a proxección do condutor máis externo, considerando a súa desviación máxima producida polo vento segundo a normativa aplicable a cada caso, da infraestrutura eléctrica 5 metros para todas as especies.
g) Con canles fluviais de máis de 2 metros de ancho 5 metros cando se empreguen as especies de frondosas do anexo 1, e 15 metros non resto de especies, a contar desde ou dominio público. Non será de aplicación en actuacións de recuperación ambiental.
h) Con edificacións, vivendas illadas, urbanizacións, depósitos de lixo, parques e instalacións industriais situadas a menos de 400 metros do monte ou fóra de chan urbano e de núcleo rural

i) Con chan urbano, chan de núcleo rural e chan urbanizable

15 metros cando se empreguen as especies de frondosas do anexo I, e 50 metros no resto de especies.
j) Con cámpines, gasolineiras e industrias ou instalacións preexistentes en que se desenvolvan actividades perigosas con arranxo ao establecido na Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia, ou na súa normativa de desenvolvemento 25 metros para especies de frondosas do anexo 1, e 50 metros para o resto de especies.

 

 

Galería

Xa está na rúa o número 2 da revista Historia de Corcoesto! Reserva o teu exemplar.

A historia de Corcoesto contada pola súa veciñanza e a través da memoria e da documentación dos arquivos históricos e documentos antigos. Mostra unha interesante radiografía das xentes e dos lugares a través do tempo, sen esquecer o rico e variado patrimonio cultural.

0001
Portada do segundo número da Historia de Corcoesto.
Galería

Asociacións de defensa ambiental de Bergantiños critican a “conversión” ao “ecoloxismo” do alcalde de Cabana.

Petón do Lobo, Salvemos Cabana, Cova Crea e Ouriol do Anllóns valoran como unha nova mostra de oportunismo político e unha completa tomadura de pelo que o maior impulsor do frustrado proxecto mineiro de Corcoesto e un dos defensores do proxecto eólico Mouriños de Gas Natural Fenosa, que podería acabar cunha das últimas serras virxes da Costa da Morte, fose partícipe esta semana dunha reunión celebrada en Carballo para estudar a adhesión da Comarca de Bergantiños á Reserva da Biosfera dás Mariñas Coruñesas e a posta en valor do río Anllóns.

Fotografía rexeitamento social á mina de Corcoesto, diante do concello de Cabana
Manifestantes diante da casas do concello de Cabana de Bergantiños.

José Muiño Domínguez (PP) converteuse, de feito, no alcalde máis contestado na historia recente de Galicia, e para moitos será unicamente lembrado pola súa actitude de imposición permanente e de condescendencia cos grandes intereses empresariais, apostando por un modelo de desenvolvemento totalmente insostible para un dos concellos con maiores valores ambientais de todo o territorio galego.

Así, Domínguez apostou sen fisuras polo proxecto de reapertura a ceo aberto da mina de ouro de Corcoesto, que podería deixar un legado ambiental inasumible nunha contorna de elevados valores paisaxísticos e patrimoniais e, na mesma liña, non puxo objección algunha a que a transnacional Gas Natural Fenosa poida levar por diante co seu proxecto eólico Mouriños unha das últimas serras virxes que aínda quedan na Costa da Morte, a do Gontón.

Nestas circunstancias que José Muiño, que nin sequera ten a súa residencia habitual no concello de goberna, pretenda agora ser partícipe de termos como “posta en valor”, “conservación” e “reserva”, non deixa de ser algo máis que unha broma de mal gusto ante a realidade que desenvolveu durante estes anos á fronte do Concello de Cabana de Bergantiños, e que de maneira constante granxeoulle críticas e inimizades con moitos veciños e veciñas.

O alcalde de Cabana parece esquecer, cos seus feitos, que a protección ambiental debe prevalecer sobre a ordenación territorial e urbanística, e que o principio de cautela ou precaución debe incorporarse sempre a todas aquelas intervencións que poidan a afectar os espazos naturais. Por que á vista está que as súas políticas non apostan pola sustentabilidade senón pola comercialización da natureza, esquecendo que a conservación do patrimonio natural e a conservación da biodiversidade que reside nestas zonas tamén cumpre unha función social relevante pola súa estreita vinculación coa saúde pública e o benestar das persoas.