Galería

De novo a información pública o Plan xeral de ordenación municipal do concello de Cabana de Bergantiños, tras a súa aprobación no Pleno do 31 de maio. Prazo de alegacións ata o 13 de agosto.

No DOG do 13 de xuño de 2018 recóllese o anuncio do concello de Cabana de Bergantiños, relativo á aprobación inicial do Plan xeral de ordenación municipal.

“Aprobado inicialmente o Plan xeral de ordenación municipal, por acordo do Pleno do 22 de marzo de 2018, de conformidade co artigo 60.6 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, someteuse a información pública polo prazo de dous meses contados desde o día seguinte da súa publicación no DOG núm. 74, do 17 de abril de 2018.

De acordo co solicitado pola Dirección Xeral de Urbanismo, unha vez engadidos expresamente os documentos «estudo ambiental estratéxico» e «resumo non técnico do estudo ambiental estratéxico», apróbase inicialmente de novo o documento completo por acordo do Pleno do 31 de maio de 2018, volvendo, así, a someterse a información pública polo prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao de publicación deste anuncio.

Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera interesado nas dependencias municipais, para que se formulen as alegacións que se xulguen pertinentes ou obter copias. Así mesmo, estará á disposición na sede electrónica deste concello (https://sede.cabana.gal/es/).

Queda suspendido o outorgamento de licenzas naqueles ámbitos do territorio obxecto do plan cuxas novas determinacións supoñan a modificación da ordenación urbanística vixente.

As áreas afectadas pola suspensión son as que se determinan no informe e plano de suspensión de licenzas elaborados polo equipo redactor denominado «Ámbito de suspensión de licenzas».

Esta suspensión terá unha duración máxima de dous anos, contados desde a devandita aprobación inicial e, en calquera caso, extinguirase coa aprobación definitiva do planeamento”.

Baralla.png

Galería

A vespa chinesa do castiñeiro: unha praga que xa afecta aos castiñeiros e soutos da comarca de Bergantiños e de toda Galicia.

No día de hoxe a asociación Petón do Lobo pedíalle á Consellería de Medio Rural que procedese á solta de Torymus sinensis, o parásito capaz de impedir o crecemento da praga da vesta do castiñeiro, que xa afecta a un bó número de castiñeiros e soutos na comarca de Bergantiños, ao igual que no resto de Galicia.

bugallos-castiñeiro.jpg
A vesta do castiñeiro

Dryocosmus kuriphilus é un insecto himenóptero, como as abellas e as avespas, orixinario de China, denominado avespa chinesa do castiñeiro (en italiano, vespa ciñese del castagno) ou tamén avespa das bugallas do castiñeiro (en portugués, vespa das galhas do castanheiro).

A avespa chinesa do castiñeiro é considerada a praga máis importante das principais especies de castiñeiro en todo o mundo, pois parasita o castiñeiro europeo (C. sativa), o castiñeiro americano (Castanea dentata), o castiñeiro xaponés (Castanea crenata), o castiñeiro chinés (Castanea mollissima) e os seus híbridos interespecíficos. Provoca perdas de entre o 50 e 100% da produción de castañas e debilita as poboacións e cultivos desta especie, que tanta importancia ten na paisaxe galega e na economía rural de moitas localidades do centro e da montaña oriental galega. A rapidez da súa difusión e o enorme impacto nas árbores fai necesaria a toma de medidas de protección por parte dos propietarios dos soutos e dos viveiristas que ven ameazadas as súas producións e as súas plantacións.

O control biolóxico mediante a solta de Torymus sinensis

Trátase da realización dun control biolóxico mediante T. sinensis, o único parasitoide (organismo que parasita outros impedíndolle que chegue á fase de multiplicación) de D. kuriphilus específico e monófago coñecido. O control biolóxico mediante T. sinensis é a única medida eficaz que permite manter as poboacións da avespa por baixo do limiar de danos.

En moitos países óptase por esta vía de control, descartando a loita química polos seus custos económicos, ambientais e a baixa efectividade e aplicabilidade. É a única vía de control eficaz nos soutos. A introducción dunha especie exótica leva consigo riscos para a biodiversidade e os hábitats presentes; neste caso os principais son a posibilidade de hibridación con outros Torymus autóctonos e o emprego doutros hospedeiros. A non introdución pode supoñer maiores riscos para a biodiversidade e para os hábitats, modificando a composición de especies ou a súa capacidade de carga.

A Consellería do Medio Rural e do Mar, en colaboración coa Estación Fitopatolóxica de Areeiro, solicitou ao Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente a importación do parasitoide Torymus sinensis para a realización de ensaios de loita biolóxica tanto en laboratorio como en campo. Trátase de obter uns resultados a partir dos cales o Ministerio poida valorar se é posible autorizar o uso e comercialización deste organismo como medio de control biolóxico.

Fonte: “Medidas contra a vespa chinesa do castiñeiro”, Xunta de Galicia. Ano 2015.

 

avespa_chinesa_1.jpg
Vespa do castiñeiro
Galería

A Xunta de Galicia declarou de interese especial o proxecto eólico Pena Forcada –Catasol II sen que a empresa promotora, Fenosa Wind, xustificase a súa incidencia industrial e social, tal e como esixía a lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia

Na documentación remitida á asociación Petón do Lobo ao abeiro da solicitude presentada o pasado mes de febreiro, na que se solicitaba acceso á memoria que contiña a especial incidencia e beneficios no ámbito industrial, social e territorial, entre outros, e que serviría de base para a declaración de interese especial do proxecto, non se xustificaron os requisitos esixibles pola lei para a súa declaración como tal.

Fenosa Wind tan só adica dúas liñas a xustificar o interés público ou a utilidade social do proxecto aludindo ás reunións do Consello da Xunta do 1 de outubro de 1997 e 5 de decembro de 2002 nas que se aprobaba o xa moi desfasado plan eólico de Galicia. O outro extremo que xustifica Fenosa é o ámbito supramunicipal do proxecto en dúas liñas e media, para referirse aos concellos afectados, isto é: Laxe, Cabana e Zas.

Polo tanto, a Xunta de Galicia incumpriu de cheo o parágrafo 2 da citada disposición adicional primeira referida aos proxectos declarados de interese especial, porque en ningún caso a memoria presentada pola empresa promotora abranguía os puntos nos que fai fincapé o citado parágrafo; isto é, a memoria na que se conteña a especial incidencia e beneficios no ámbito industrial, social e territorial, entre outros…Sí se presenta unha memoria, pero só referida ao proxecto sectorial de incidencia supramunicipal, mais non referido aos puntos específicos que se require no parágrafo dous da Disposición adicional primeira da LEI 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia. Polo tanto, estas lagoas que deberan ser subsanadas pola empresa promotora e que non se fixo, invalidan a tramitación procedimental do proxecto industrial.

Así a «Disposición adicional primeira da Lei de Depredación de Galicia referida aos proxectos declarados de interese especial, indica que:

 1. Poderán ser declarados de interese especial polo Consello da Xunta os proxectos de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes renovables e as súas infraestruturas de evacuación asociadas que se desenvolvan no marco de poxas para a asignación de réxime retributivo específico a instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir de tecnoloxías renovables, impulsadas ao amparo do disposto no Real decreto 413/2014, do 6 de xuño, polo que se regula a actividade de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, coxeración e residuos, ou norma que o substitúa, coa finalidade de que sexan despachados prioritariamente polos distintos órganos da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia que interveñen no procedemento administrativo da súa autorización e con carácter de urxencia.
 2. A solicitude de declaración de interese especial destes proxectos deberase realizar á consellaría competente en materia de enerxía, presentando unha memoria que conteña a súa especial incidencia e beneficios no ámbito industrial, social e territorial, entre outros, así como unha declaración responsable de que o proxecto se desenvolverá no marco das poxas indicadas anteriormente, debendo determinar o prazo previsto para a súa execución.

Para realizar esta solicitude, a persoa promotora do proxecto deberá presentar previamente, tanto para a instalación de produción de enerxía como para as infraestruturas de evacuación asociadas, a solicitude de autorización de construción, así como, se é preciso, a solicitude de declaración de utilidade pública e a de aprobación do proxecto sectorial.

 1. A declaración de proxecto de interese especial será acordada polo Consello da Xunta de Galicia, por proposta da persoa titular da consellaría competente en materia de enerxía, e abarcará conxuntamente o proxecto de produción de enerxía e as infraestruturas de evacuación asociadas.
 2. A declaración de interese especial dun proxecto terá como efectos a tramitación de forma prioritaria e con carácter de urxencia e a redución á metade dos prazos necesarios na instrución do procedemento da autorización administrativa previa e/ou de construción, así como dos prazos na instrución do procedemento de avaliación ambiental que sexa necesario. Así mesmo, reduciranse á metade os prazos necesarios na tramitación do proxecto sectorial.
 3. Os proxectos declarados de interese especial deberán executarse e solicitar a autorización de explotación con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2020. No caso contrario, quedará sen efecto a declaración de interese especial do proxecto e serán incautados os correspondentes avais e garantías depositadas».

En ningún momento da memoria se analiza o impacto do proxecto industrial sobre o turismo, a pesar de que Laxe está recoñecido como municipio turístico desde o 10/12/2007. Máis ben sí se incide na base agrícola-gandeira da economía dos municipios, o que non responde en absoluto á realidade. O sector agro-gandeiro destes municipios hai tempo que foi superado, primando arestora o sector forestal e sobre todo o turístico, directamente relacionado co patrimonio cultural, a paisaxe, as praias e o turismo verde do interior.

1
Traba, municipio de Laxe

Laxe municipio de interés turístico.png

9.jpg
Vista parcial do val de Traba, no municipio de Laxe
Galería

A Xunta de Galicia declarou o interese especial do proxecto eólico de Laxe, a pesar de que Fenosa Wind recoñece un risco de afección, aínda que non elevado, para 22 elementos patrimoniais dos municipios afectados.

O proxecto industrial eólico de Fenosa non valora o impacto da afección ao patrimonio cultural no turismo dos tres municipios da comarca de Bergantiños afectados (Laxe, Cabana e Zas), a pesares de que Laxe está recoñecido como municipio de interés turístico, pola propia Xunta de Galicia desde o 10/12/2007.

Así entre o patrimonio cultural afectado, e para o que a propia promotora recoñece un risco de afección, aínda que non elevado, está:

 • MÁMOA DE CRUZ DO FURCO, a 397 metros do proxecto.
 • CRUZ DO FURCO, a 316 metros do proxecto.
 • CONXUNTO DA TORRE, a 370 metros do proxecto.
 • MONTE DO CASTRO/SARCES/TORRE XALLÓNS, a 158 metros do proxecto.
 • S-03. CRUCEIRO 42.032 COENS, a 330 metros do proxecto
 • CRUZ DA MINGACHA, a 220 metros do proxecto.
 • TRAS DO FOXO/GÁNDARA MOURA, a 100 metros do proxecto.
 • MORIÑANA, a 97 metros do proxecto.
 • CASTRELO, a 230 metros do proxecto.
 • CASTELO, a 386 metros do proxecto.
 • COTÓN DO MARCO/CASTELO MURIÑO, a 545 metros do proxecto.
 • COTÓN DO MARCO, a 515 metros do proxecto.
 • CASTELO GRANDE DO ALLO, 824 metros do proxecto.
 • CASTRO DE PIÑEIRO, a 495 metros do proxecto.
 • BIC TORRES DO ALLO, a 399 metros do proxecto.
 • MUÍÑO DO REGO SOESTO, a 111 metros do proxecto.
 • CHOZO DAS AREOSAS, a 15 metros do proxecto.
 • VAGONETAS DA MINA DE COÉNS, a 61 metros do proxecto
 • MUÍÑO DO REGO GUNDAR, a 52 metros do proxecto.
 • MÁMOA DO ALTO DO PEDROSO, a 174 metros do proxecto.
 • MÁMOA DE TRAS DA SENRA, a 196 metros do proxecto.
 • MUÍÑO DO REGO FORNELOS, a 18 metros do proxecto.

En ningún momento da memoria se analiza o impacto do proxecto industrial sobre o turismo. Máis ben se incide na base agrícola-gandeira da economía dos municipios, o que non responde en absoluto á realidade.

E a pregunta é…, como se vai a desenvolver o turismo e o sector servicios nun municipio turístico, se non se comeza por respetar o patrimonio cultural e á paisaxe vencellada ao mesmo?

VAL DE TRABA LAXE
Val de Traba – Laxe
Galería

Os camiños de Eduardo Pondal

Eduardo Pondal describe en detalle as terras da comarca de Bergantiños. Non se pode desligar a poesía de Pondal sen ter en conta o contexto que proporciona a comarca que tan ben coñece. E coñécea ben porque camiña por ela, porque a vive desde pequecho, “..onde vin a luz primeira”. E seguindo eses pasos do poeta atopámonos coa toponimia e os camiños reais da época.

Ouh, terra de Bergantiños,

roxa ó arar, nobre e testa,

doce á vista desde lonxe,

onde vin a luz primeira.

(…)

Aquela é a Ponte Dona, Zreo, Xaviña e Valencia,

Corcoesto e Santa Baia,

todas, todas, boa terra:

a carballeira de Verdes,

ben preto do río, é aquela;

aquela é a torre de Traba, que desde lonxe branquea;

os verdes de Coristanco

e os altos pinos de Bértoa;

e ti, castro antigo de Oca,

ben te coñezo, entre a brétoma.

Eduardo Pondal

O poeta encomia ás boas terras de Cereo, Xaviña, Corcoesto…etc.; pero tamén os piñeiros de Coristanco e Bértoa, e a carballeira de Verdes que lle chama especialmente a atención. Non se esquece do patrimonio cultural e así resalta o castro de Oca e a torre de Traba.

Pero este minucioso coñecemento que o poeta pontecesán ten das terras de Bergantiños (A boa Bergantiños;/ Fada gentil, garrida/ Dos pasos fugitivos…) ten a súa lóxica. Unha tese doutoral de Salvador Parga e Pondal do ano 1950 xa fai referencia ao peche dos xuncais do Anllóns por parte da familia Pondal entre os anos 1870 e 1876. Unhas 135 hectáreas de terreo deixarían de ser marismas para converterse en terras de cultivo, para alugalas ás familias para o seu cultivo. Do mesmo xeito instalaría aserradoiros de madeira na veiga do Anllóns e incluso peiraos para o embarque da madeira ata o porto de Corme. Polo tanto, as terras de Bergantiños estaban moi vencelladas á economía familiar do autor pontecesán. Tanto é así que os piñeiros de Bergantiños viaxarían por mar desde o peirao de Ponteceso e os froitos das terras seguirían o mesmo camiño. De feito é tal a importancia da economía da madeira, que o autor ten especial fixación cos piñeiros ou “verdes” de gran altura, consciente da importancia do prezo da madeira “en pé” que tan ben se pagaba naquela época.

111.jpg

Polo tanto Pondal coñece moi ben cada recuncho da comarca de Bergantiños. Pero ademáis dos camiños físicos temos que lembrar a importancia dos camiños simbólicos da súa poesía. E eses camiños simbólicos son camiños que non lle gustan ao poeta porque aparecen vencellados á emigración, aínda que ás veces sexa nun ton optimista, sobre todo cando se volta á terra natal.

Así o fai na obra Grandeiras, onde equipara á persoa emigrante coas píllaras das dunas, ave que tamén coñecía moi ben polas súas vivenzas próximas ao litoral de Ponteceso:

“E aquela q´emigrante,

Deixa o nativo clan; Como soen as píllaras

Do noso litoral, 

Garridas vagamundas,

Cando en bandas ván,

Rasando as ledas prayas,

Con presuroso afán,

En soantes campañas,

Virándose ó voár”.

Pero na meirande parte das ocasións eses camiños da emigración son froito dunha terra esquiva, de lugares sombríos, de vellos e altos pinos …

0011.jpg

Entre as vías culturais que Pondal puido recorrer no seu tempo estarían:

1.jpg
Camiño real á Regueira
IMG_20171111_181109
Camiño real de Cortiño a Millán
As vías culturais. O camiño real de Cortiño, parroquia de Corcoesto.
Camiño real de Cortiño a Millán
IMG-20170312-WA0024
Camiño histórico de Corcoesto.
IMG-20170312-WA0009
Camiño histórico de Corcoesto, de Fonterremula a Xabarido.

2.jpg

18
Camiño histórico de Corcoesto, de Fonterremula a Xabarido.
Galería

A estratexia da infraestrutura verde de Galicia

Segundo a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia, “a finalidade da estratexia é a creación dunha rede de espazos naturais e seminaturais planificados estratexicamente para ofrecer unha ampla gama de servizos ecosistémicos. Trátase en definitiva de levar a cabo unha ordenación integral do territorio desde o punto de vista ambiental para asegurar a provisión de servizos de regulación (biodiversidade, adaptación e mitigación do cambio climático, fertilidade do solo, regulación hídrica, calidade do aire, control de inundacións e erosión, etc.), servizos de abastecemento (produción e seguridade alimentaria, abastecemento de auga e enerxía, etc.) e servizos culturais (ocio, benestar, saúde, paisaxe, etc.).

Estas redes estratexicamente planificadas de espazos verdes poden proporcionar múltiples beneficios a través do soporte dunha economía verde, a mellora da calidade de vida, a protección da biodiversidade e o incremento da capacidade dos ecosistemas para proporcionar servizos como a redución do risco de desastres naturais, a purificación da auga, a calidade do aire, os espazos de ocio e a adaptación e mitigación do cambio climático”.

Coa finalidade de elaborar a estratexia de infraestrutura verde de Galicia (EIVG), o Instituto de Estudos do Territorio convoca a unha consulta pública dixital.

 A través da Consulta Pública Dixital poderán xeolocalizar nun mapa todos aqueles lugares que proporcionan servizos ambientais e que, desde o seu coñecemento e criterio, deberían ser tidos en conta na EIVG. Ademais, tamén poderán sinalar todos aqueles lugares que consideren que teñen un impacto medioambiental negativo e que, polo tanto, deberían ser atendidos na EIVG. Todas as achegas que realicen resultarán imprescindibles para a axeitada definición desta estratexia a desenvolver nos próximos anos en Galicia.

O cuestionario está aberto á participación de calquera asociación, empresa, persoa a título particular, etc., que teñan interese en ser parte da elaboración da Estratexia de Infraestrutura Verde de Galicia, polo que se agradece a máxima difusión desta información e da ligazón que dá acceso a esta Consulta Pública Dixital (recoméndase acceder a este cuestionario a través dun ordenador):

https://emapic.es/estratexiaverde

ivc_modificado-595x335-1

Galería

O camiño real de Vilar da Fraga, parroquia de Soandres, Laracha

O 23 de maio de 2017 nun encontro organizado pola Sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello da Cultura Galega e coordenado polo experto D. Carlos Nárdiz Ortiz, baixo a denominación de “O estado actual das vías romanas en Galicia e a necesidade dunha maior protección”, este experto recoñeceu o carácter de vía cultural (camiño real) e incluso a posibilidade de ser unha vía romana, ao camiño real de Vilar de Fraga, na parroquia de Soandres (municipio de Laracha).

Identificación: camiño público (sen nome).

Referencia catastral do inmoble: 15042A049090030000KY

Polígono 49. Parcela 9003.

No seguinte enlace pódese escoitar as referencias ao mesmo, a partir do minuto 33:14 aproximadamente.
Reportaxe fotográfica do camiño de Vilar da Fraga, parroquia de Soandres, municipio da Laracha (A Coruña):

camiño real Vilar da Fraga

1

2

3

5

6

99999.png