Galería

Correctivo da Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia ao xornal La Voz de Galicia, por xerar unha idea distorsionada e afastada da realidade, no tocante ás denuncias en materia de violencia de xénero

A Secretaría Xeral de Igualdade, órgano superior da Xunta de Galicia en materia de igualdade, aplica un correctivo ao xornal La Voz de Galicia, edición de Bergantiños, no que lle manifesta a súa preocupación polo tratamento dunha nova, xa que «os feitos descritos nela e as afirmacións efectuadas poden xerar unha idea distorsionada e afastada da realidade no tocante ás denuncias en materia de violencia de xénero, recordándolle ao xornal a necesidade, non só de respectar no tratamento da violencia de xénero a normativa existente, senón tamén de seguir todas as recomendacións e códigos de autorregulación do sector sobre esta materia así como na eliminación dos estereotipos de xénero e na promoción da igualdade entre mulleres e homes, coa responsabilidade e o compromiso que uns medios, cun gran poder de influencia na sociedade, deben ter».

O correctivo aplicado refírese a unha nova publicada na edición local de Carballo do xornal La Voz de Galicia desa mesma data, 22 de xaneiro de 2020. A nova, asinada por Antonio Longueira Vidal, comezaba coa seguinte cabeceira: «Denúncianme por acoso, estiven 21 horas detido e, por riba, intentan botarme da estrada». Un hombre de 46 años fue condenado con una multa y una orden de alejamiento «por un delito leve de vexacións».

Nesta noticia continúase a difundir a idea de que a vítima muller algo haberá feito e de que é mala persoa, e culpable de todo. É unha noticia que discrimina a vítima de violencia de xénero (vitimización secundaria). O agresor, polo que indica a noticia, xa foi condenado por sentencia firme. O foco hai que poñelo no agresor e non na vítima. O agresor trata de obter unha imaxe favorable do público, cando xa foi sentenciado, denigrando a vítima muller. O xornal non debería transmitir estas ideas estereotipadas nin transmitir imaxes e ideas contrarias á igualdade de xénero, nin dar unha visión distorsionada da violencia machista.

Non é a primeira vez que o xornal La Voz de Galicia sofre un correctivo da Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia.

Xa con anterioridade, o 13 de novembro de 2018 coñecíamos o artigo “Doctrina” de Cristóbal Ramírez, publicado ese mesmo día na edición da Voz de Galicia de Carballo.

O artigo cuestionaba a existencia da desigualdade de xénero e daba a entender que o seu tratamento como contido lectivo nas aulas efectuábase dun xeito propagandístico, empregando como material didáctico “panfletos” equiparables aos existentes durante o período franquista.

A Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia entendeu que o tratamento da igualdade de xénero nos centros escolares descrito no artigo citado, parecía dificilmente compatible coa regulación vixente en materia de educación e en materia de igualdade, segundo a cal a igualdade de xénero está prevista como principio inspirador de todo o sistema educativo e como contido curricular para ESO e Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

No fondo deste tipo de noticias mal construidas maniféstase a pervivencia dos estereotipos machistas e do patriarcado, que pretenden terxiversar a realidade e mostrar unha faciana diferente do agresor. Unha especie de «lavado de cara» onde se pretende «normalizar» a conduta deste e facer máis vítima á vítima.

A interseccionalidade ou discriminación múltiple das mulleres

A interseccionalidade ou discriminación múltiple das mulleres tamén está latente neste tipo de condutas reprochables. É tarefa de todas e de todos denunciar este tipo de noticias pouco éticas que se xeran desde os medios de comunicación e que non axudan en nada a loitar contra a violencia machista.

Tratamento información Voz Galicia

Correctivo aplicado ao mesmo xornal en novembro do ano 2018 (ver enlace):

https://valfluvialdolouridocorcoesto.com/2018/11/25/la-voz-de-galicia-o-xornal-que-mais-dineiro-publico-recibe-da-xunta-de-galicia-apercibido-pola-secretaria-xeral-de-igualdade-pola-publicacion-dun-artigo-machista/

 

Galería

Corcoesto apodera e rinde memoria, ás súas veciñas máis relevantes ao longo da historia

Nun acto que terá lugar o 9 de marzo ás 16 horas, no local social de Cures, a parroquia rendirá homenaxe ás súas mulleres. Haberá unha mesa redonda veciñal e a instalación dunha placa na súa memoria.

Entre as mulleres están:

 • Sara Andrade, a muller de Corcoesto, titiriteira e artista, detrás dun dos teatros Barrigas Verdes de primeiros do século XX.
 • Luisa de Lanzós, a muller que se enfrontou ao mosteiro de San Martiño de Santiago, para reivindicar o lugar de Cardezo como seu, na parroquia de Corcoesto.
 • Tres mulleres de Corcoesto que desafiaron o poder do clero a principios do século XX: Josefa, Dolores Martínez Calvo e Concepción Calvo Amoedo.
 • María do Vilar, gaitera de sona, no Corcoesto do ano 1767.
 • Luisa e Isabel Ramona, as irmás de Corcoesto que loitaron a finais do século XIX pola redención dos foros.
 • Rosa de Corcoesto: a muller que cautivou ao bardo Pondal, transgresora, emprendedora e feminista.
 • As fillas de Rosa: madriña Antonia.
 • Manuela Cotelo, a muller que naceu en Sevilla e decidiu vivir en Corcoesto, cos seus avós.
Mans de Xosefa Pérez, de 76 anos, nai, emigrante e gandeira. Mulleres que construíron País
Mans de Xosefa Pérez, de 76 anos, nai, emigrante e gandeira. Mulleres que construíron País

Cartaz

Galería

Por que hai non hai «case» mulleres traballando na execución das obras públicas das Administracións? Concellos da comarca de Bergantiños «incumprirían» a igualdade de xénero nos proxectos de obras e servizos, obxecto de contratación pública

 • Os proxectos das obras e servizos, aprobados polos órganos de contratación (alcaldías ou mesas de contratación), non presentan os custos salariais desagregados por xénero, feito que incumple a lei de contratos e a lei de igualdade de xénero
 • Os concellos obxecto de estudo, por parte da asociación ambiental e cultural Petón do Lobo e a asociación feminista Lobas Lilas e Spitfire, son o de Cabana de Bergantiños, Coristanco, Laxe e Malpica. Cabana, municipio no que tivo lugar un crime machista no ano 2018, destaca polo elevado número de obras nas que non se ten en conta a desagregación de xénero á hora de elaborar os custos da man de obra
 • Millóns de euros de obras públicas, procedentes dos Plans provinciais de obras e de servicios (POS) da Deputación da Coruña e do Agader da Xunta de Galicia, en proxectos que non cumpren coa lei de contratos nin coa igualdade de xénero

A Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, no seu artigo 100, referido ao orzamento base de licitación das obras públicas das Administracións establece que:

“1. Para os efectos desta Lei, por orzamento base de licitación entenderase o límite máximo de gasto que en virtude do contrato pode comprometer o órgano de contratación, incluído o Imposto sobre o Valor Engadido, salvo disposición en contrario. 2. No momento de elaboralo, os órganos de contratación coidarán de que o orzamento base de licitación sexa adecuado aos prezos do mercado. Para ese efecto, o orzamento base de licitación desagregarase indicando no prego de cláusulas administrativas particulares ou documento regulador da licitación os custos directos e indirectos e outros eventuais gastos calculados para a súa determinación. Nos contratos en que o custo dos salarios das persoas empregadas para a súa execución formen parte do prezo total do contrato, o orzamento base de licitación indicará de forma desagregada e con desagregación de xénero e categoría profesional os custos salariais estimados a partir do convenio laboral de referencia”.

2.png
Custos salariais de man de obra, dunha obra pública municipal xa adxudicada, sen estar desagregados por sexo.

A meirande parte da financiación das obras obxecto de licitación pública procede da Deputación da Coruña e da Xunta de Galicia. Cómpre lembrar que o Plan Único da Deputación da Coruña para o ano 2019 repartiría 61,5 millóns de euros, o que supón unhas 800 obras nos 92 concellos da provincia.

(Véxase ao respecto o enlace: https://www.dacoruna.gal/plans-concellos#POS%2B+2018, onde figura o reparto dos fondos entre os distintos concellos da provincia da Coruña).

3.png
Custos salariais de man de obra, dunha obra pública municipal xa adxudicada, sen estar desagregados por sexo.

Nos proxectos que figuran na Plataforma de Contratos das Administracións públicas e nos que o sistema de prezos se basea no orzamento base de licitación, os custos da man de obra non aparecen desagregados por sexo, polo que se invisibiliza ás mulleres nos proxectos das obras públicas. Non se trata só de evitar a discriminación salarial, senón que as mulleres, que non figuran expresamente no cálculo dos custos salariais da man de obra dos contratos, sí aparezan en igualdade de condicións que os homes.

Só se fai referencia a un dos sexos: “peóns” “encofradores”, “conductor”, “solador”, “fontaneiro”, “rehabilitador”…etc. As mulleres non existen nos orzamentos das obras públicas. Non se pensa nas mulleres á hora da aplicación práctica e da execución das obras financiadas con diñeiro público. De aí que tamén as empresas adxudicatarias, non teñan nos seus planteis a moitas mulleres adicadas á execución das obras, e o seu número apenas sexa visible.

A asociación ambiental Petón do Lobo e a asociación feminista Lobas Lilas e Spitfire, instan á Xunta de Galicia e á Deputación da Coruña, a esixir a revisión polo miúdo de todos e cada un dos proxectos de obras e servizos, que financiados públicamente, non conteñan os custos salariais desagregados por xénero.

Asimesmo urxen á Secretaría Xeral de Igualdade, a requerir formalmente e a sancionar aos concellos que dunha maneira ou doutra, incumpren de xeito reiterado coa normativa de xénero.

Lembran tamén que no concello de Cabana de Bergantiños tivo lugar no ano 2018 un cruel crime machista que acabou tristemente coa vida dunha muller, Ana Belén Varela, e que aínda hoxe en día, non existe un Centro de Información á Muller como debera existir. Xa só polo anterior, este concello debera predicar co exemplo e non incumprir a Lei de igualdade nos expedientes de contratación das obras públicas.

5.png
Custos salariais de man de obra, dunha obra pública municipal xa adxudicada, sen estar desagregados por sexo.

Por exemplo, a continuación amósase unha obra con un orzamento base de licitación de 301.568,76 euros “Construción de senda peatonal na AC-429, tramo de Áspera –Picón (Cesullas)”, no concello de Cabana de Bergantiños, onde se produciu o crime machista de Ana Belén Varela no ano 2018. No proxecto non aparecen os custos salariais desagregados por sexo, a pesar da importancia económica da obra. Noutros concellos limítrofes existen exemplos similares.

1.png

 

999
Non á violencia institucional

Galería

A Xunta de Galicia esquece a transversalidade en materia de igualdade de xénero na elaboración da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia e invisibiliza o importante dobre papel que a muller galega ten no monte, como propietaria e produtora forestal

A Orde do 28 de xuño de 2018 aprobaba inicialmente a primeira revisión do Plan forestal de Galicia e abría o trámite de información pública por tres meses, é dicir, ata o vindeiro 5 de outubro, pero que papel vai a ter a muller propietaria e produtora galega no chamada “economía verde” que defende o Plan forestal galego? Foron escoitadas as mulleres no proceso de elaboración do Plan?

A pesar de que o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, recolle a integración trasversal do principio de igualdade nas actuacións da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, o certo é que non se menciona na documentación sometida a información pública, o impacto que esta revisión forestal suporá tanto para mulleres como para homes.

Segundo o significado legal da transversalidade, e a pesares de que a propiedade do monte, nunha boa parte está en mans de mulleres, a Xunta de Galicia non integra a dimensión da igualdade de oportunidades na elaboración, execución e seguimiento da política forestal e das accións que prevé desenvolver para o desarrollo do Plan Forestal, un plan que regula un sector económico fundamental para Galicia, como é o forestal e que ademáis artéllase como un instrumento de ordenación do territorio galego.

As mulleres galegas teñen un papel case que invisible como transformadoras na industria madereira de Galicia, pero sí un papel destacado como productoras, datos que se invisibilizan na documentación do Plan forestal, e esta situación é preciso que mude de inmediato e se respete a lei e a normativa da Unión Europea en materia de igualdade. Ademais unha parte importante da propiedade do monte en Galicia está en mans de mulleres, aspecto que ignora e invisibiliza o documento forestal. 1

A pesar de que a Lei fala da consecución da igualdade de oportunidades na política económica, laboral e social, o certo é que tanto o documento de diagnóstico como o de avaliación ambiental e as actuacións previstas non contemplan os impactos que a norma vai a supor para as mulleres galegas.

Por outra banda, a Xunta de Galicia, elabora un documento sen ter en conta a integración da perspectiva de xénero na actividade estatística do sector público galego relacionado co sector forestal, polo que se descoñece as eventuais repercusións que en cuestiónsde xénero que vai a ter o Plan forestal de Galicia, tal e como esixe o artigo 9 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro.

Polo tanto, esiximos que o órgano superior en materia de igualdade de xénero en materia de igualdade, isto é, a Secretaría Xeral de Igualdade da Vicepresidencia e a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Unidade de Igualdade, con categoría de Servizo, do departamento responsable en materia de traballo, isto é, a Consellería de Economía, Emprego e Industria, informen sobre dos impactos que esta 1ª Revisión do Plan forestal de Galicia vai a supor tanto para o colectivo de mulleres como para o de homes e se adopten as actuacións pertinentes encamiñadas á consecución da igualdade neste sector económico chave para a economía galega.

Queremos saber tamén que papel destacado vai a ter a muller na bioeconomía ou economía verde que defende o Plan Forestal, baseada na plantación intensiva e extensiva de monocultivos forestais para a produción de biocombustibles, e se se vai a contar coas mulleres produtoras para participar nesta suposta “economía verde” e se estas están dacordo con estes obxectivos.

Por outra banda, cómpre destacar que ata o de agora, en todas as políticas económicas importantes de Galicia, como é o sector eólico, o plan básico autonómico, as directrices da paisaxe, as directrices de ordenación do litoral,…etc., non se aplicou o principio de transversalidade para valorar o impacto destas políticas no colectivo feminino, polo que a Xunta de Galicia continúa na práctica a perpetuar os roles masculinizados e as prácticas consuetudinarias e patriarcais na elaboración e execución da política económica e de ordenación do territorio en Galicia.

A política forestal da Xunta de Galicia está sentenciada ao fracaso, antes incluso do seu comezo, se non se teñen en conta ás propietarias e produtoras forestais de Galicia.

1 Tan só en parroquias da Costa da Morte como o caso de Corcoesto, Cereo e Valenza, o 93% da propiedade do monte está en mans de mulleres.

5
Que papel lle corresponde á muller galega dentro da política forestal da Xunta de Galicia?