Galería

Coñece o documento de inicio do proxecto eólico Hépotas II no municipio de Muras (Lugo), unha división artificiosa do proxecto Hépotas, xa autorizado. Descarga o modelo de alegación e participa!

Coñece as características e os previsibles impactos ambientais do proxecto eólico Hépotas II no municipio de Muras (Lugo), segundo os datos recollidos no seu documento de inicio. Pica no enlace e descarga o cadro -resumo.

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegación ao documento de inicio do proxecto eólico Hépotas II. Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública. Tamén podes modificar o modelo. 

Imaxes do documento de inicio do proxecto eólico Hépotas II
Serra do Xistral moi preto do proxecto eólico Hépotas e Hépotas II

Galería

Coñece o documento de inicio do proxecto eólico Rosa dos Ventos nos municipios da Estrada, Cuntis, Campo Lameiro e Cerdedo -Cotobade (Pontevedra). Descarga o modelo de alegación e participa!

Coñece as características e os previsibles impactos ambientais do proxecto eólico Rosa dos Ventos nos municipios da Estrada, Cuntis, Campo Lameiro e Cerdedo -Cotobade (Pontevedra), segundo os datos recollidos no seu documento de inicio. Pica no enlace e descarga o cadro -resumo.

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegación ao documento de inicio do proxecto eólico Rosa dos Ventos. Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública. Tamén podes modificar o modelo. 

O caos eólico da Xunta leva a Wind Premier Rosa Dos Ventos, S.L., antes Greenalia Wind Power Rosa Dos Ventos SL, a presentar un proxecto de 3 aeroxeradores pero planifica a execución de 8.

Esta incoherencia grave sucede co proxecto eólico Rosa dos Ventos, precisamente na fase de consulta pública. A empresa debe aclarar os motivos polos que inicialmente fala dá instalación de 3 aeroxeradores pero logo describe a implantación de 8, no relativo á afección dos recursos hídricos. Estas incoherencias na fase de consulta pública xera unha importante inseguridade xurídica e non é máis que a mostra do caos e da falla de planificación eólica da Xunta de Galicia e a falla de seriedade e responsabilidade das empresas para coa cidadanía.

Imaxe do documento de inicio do pe Rosa dos Ventos
Galería

Coñece o documento de inicio do proxecto eólico Meirama en Cerceda e Laracha (A Coruña). Descarga o modelo de alegación e participa!

Coñece as características e os previsibles impactos ambientais do proxecto eólico Meirama nos municipios de Cerceda e Laracha (A Coruña), segundo os datos recollidos no seu documento de inicio. Pica no enlace e descarga o cadro -resumo.

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegación ao documento de inicio do proxecto eólico Meirama. Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública. Tamén podes modificar o modelo. Fin prazo: 17 de marzo de 2021.

Imaxes do documento de inicio do proxecto eólico Meirama
https://cmatv.xunta.gal/seccion-organizacion/c/CMAOT_SX_de_Calidade_e_Avaliacion_Ambiental?content=SX_Calidade_Avaliacion_Ambiental/Avaliacion_impacto_ambiental_proxectos/Seccion_AIA.html&sub=Participacion_publica/&ui=SX_Calidade_Avaliacion_Ambiental/Avaliacion_proxectos/dinamico/proxecto_aap_0063.html
Galería

O proxecto eólico Rodicio II, un máis dos 11 que afectan á serra de San Mamede, o espazo natural máis completo de alta montaña galega, no gran macizo ourensá. Coñece o proxecto e descarga o modelo de alegación. Participa!

Coñece as características e os previsibles impactos ambientais do proxecto do PARQUE EÓLICO RODICIO II, situado nos concellos de Maceda e Montederramo, na provincia de Ourense. Pica no enlace e descarga o cadro -resumo:

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegacións ao proxecto do parque eólico Rodicio II. Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública. Tamén podes modificar o modelo.

Imaxes do proxecto eólico Rodicio II
Ribeira do regueiro de Forche afectada polo proxecto eólico Rodicio II
Imaxes do proxecto eólico Rodicio II
Galería

Coñece o proxecto do parque eólico Puza nos municipios de Avión (Ourense), A Lama e Fornelo de Montes (Pontevedra). Descarga o modelo de alegación e participa!

Coñece as características e os previsibles impactos ambientais do proxecto do parque eólico Puza nos municipios de Avión (Ourense) e A Lama e Fornelo de Montes (Pontevedra). Pica no enlace e descarga o cadro -resumo:

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegacións ao proxecto do parque eólico Puza. Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública. Tamén podes modificar o modelo.

Lembrar….: o artigo 46.3 da Lei 42/2007, do Patrimonio Natural e a Biodiversidade, indica: “Os órganos competentes, no marco dos procedementos previstos na lexislación de avaliación ambiental, deberán adoptar as medidas necesarias para evitar a deterioración, a contaminación e a fragmentación dos hábitats e as perturbacións que afecten as especies fóra da Rede Natura 2000, na medida que estes fenómenos teñan un efecto significativo sobre o estado de conservación dos devanditos hábitats e especies”.

Afección severa ás lagoas de montaña
Afección severa á Paisaxe
Xacemento arqueolóxico de Laxa Partida
Imaxes do proxecto eólico Puza
Galería

Como pode ser un caso típico de fragmentación artificial de parques eólicos? Coñece o proxecto eólico Alto do Torreiro que afecta a Corcoesto e Coristanco (A Coruña). Descarga o modelo de alegación e participa!

Coñece as características e os previsibles impactos ambientais do proxecto eólico Alto do Torreiro, en Corcoesto e Coristanco (A Coruña) e a súa relación co proxecto eólico Bustelo -Baralláns, co que comparte infraestruturas. Pica no enlace e descarga o cadro -resumo:

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegacións ao proxecto eólico Alto do Torreiro, ao que podes acompañar o documento pdf anterior. Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública. Tamén podes modificar o modelo.

Prazo para presentar alegacións ou suxerencias: ata o 19 de abril de 2021.

Imaxes do documento de inicio do proxecto eólico Alto do Torreiro dá mercantil EDP Renovables, S.L.U.
Imaxes do documento de inicio do proxecto eólico Alto do Torreiro dá mercantil EDP Renovables, S.L.U.
Imaxes do documento de inicio do proxecto eólico Alto do Torreiro dá mercantil EDP Renovables, S.L.U.
Imaxe cortesía do compañeiro Bruno Centelles
Galería

Veciñanza de Corcoesto e Coristanco pide a EDP Renovables S.L.U. a retirada inmediata dos proxectos eólicos Alto do Torreiro e Bustelo –Baralláns e acusan ao Conselleiro Francisco Conde de amparar a tramitación fraudulenta destes parques ecólicos

Ambos proxectos, que non deixan de ser un “corta e pega” un do outro, son na realidade un único proxecto industrial que a empresa presenta fragmentado, co visto e prace do Conselleiro de Industria Francisco Conde, para eludir a tramitación ministerial ao exceder dos 50 MW de potencia instalada no seu conxunto. Polo demais, ambos proxectos comparten a misma liña de evacuación para o conxunto dos aeroxeneradores ata a Set Bustelo –Baralláns, que tamén comparten.

Ao anterior hai que engadir que a Subestación colectora elevadora de tensión “Bustelo e  Baralláns”, 30/220  kV, é obxecto dun proxecto independente ao igual que a  Liña Aérea de evacuación 220  kV (SET “Bustelo e  Baralláns”30/220  kV – SET Meirama 220 kV), que tamén será obxecto doutro proxecto aparte.

O proxecto eólico Bustelo e Baralláns prevé unha potencia instalada de 36 MW.

O proxecto eólico Alto do Torreiro, que comparte infraestruturas co anterior prevé unha potencia instalada de 26,625 MW.

Sumadas as potencias anteriores excede de 50 MW, polo que a tramitación do proxecto eólico sería competencia do Ministerio de Transición Ecolóxica do Goberno de Madrid.

Segundo establece a Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico, no seu Artigo 3. Competencias da Administración Xeral do Estado, corresponden á Administración Xeral do Estado, nos termos establecidos na presente lei, asseguintes competencias (…) 13. Autorizar as seguintes instalacións eléctricas: a) Instalacións peninsulares de produción de enerxía eléctrica, incluíndo as súas infraestruturas de evacuación, de potencia eléctrica instalada superior a 50 MW eléctricos, instalacións de transporte primario peninsular e acometidas de tensión igual ou superior a 380 kV. Debido a que o parque eólico Alto do Torreiro e Bustelo – Baralláns supera os 50 MW  debera realizar a súa tramitación ante o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico. Estamos ante un posible caso de tramitación fraudulenta dunha única instalación industrial co fin de eludir á tramitación ministerial e facilitar a avaliación ambiental dos impactos sinérxicos, acumulados, sumativos e globais da totalidade das infraestruturas. E todo elo en detrimento do dereito fundamental da cidadanía afectada a participar na toma de decisións que afectan ao medio ambiente ao abeiro do Convenio de Aarhus.

A participación do público na toma de decisións en materia do medio ambiente, e en particular, na avaliación ambiental dos proxectos industriais está recollida no Convenio de Aarhus, no artigo 45 da Constitución española e na Lei 27/2006, do 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente (incorpora as Directivas 2003/4/CE e 2003/35/CE).

Por outra banda, o proxecto afecta de cheo á Área de Especial Interés Paisaxístico (AEIP) Val fluvial do Lourido, e por enriba, a empresa ainda establece un vial de cruzamento do río para unir as liñas de enerxía entre todos os aeroxeneradores, cando se se tratara de proxectos independentes non faría falla tal cruzamento.

Os proxectos afectan a unha importante área forestal de vital importancia para a economía da zona, onde ten gran peso o sector primario e os usos forestais e clasificado como chan rústico de especial protección forestal e paisaxística.

O Artigo 34.4 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do chan de Galicia indica que cando un terreo, polas súas características, poida corresponder a varias categorías de chan rústico de especial protección, aplicaranse os distintos réximes de forma complementaria, PREVALECENDO O QUE OUTORGUE UNHA MAIOR PROTECCIÓN (que por suposto non é o eólico).

Por último, os aeroxeneradores de preto de 200 metros de altura localizaríanse a distancias incompatibles coa vida normal das familias que habitan os núcleos próximos: Bello, 800 metros. Teixedo, 900 metros. A Pedra, 900 metros. Regoseco, 500 metros. Paradoa, 600 metros, A Avieira, 800 metros, A Penela, 600 metros. Baneira, 700 metros. As Lamas, 500 metros. A Braña, 600 metros. O Castro, 700 metros.

O caso máis paradigmático é o núcleo de Baralláns, que se ben presenta unha afección severa, tanto polo proxecto eólico Bustelo –Baralláns como por parte do proxecto eólico Alto do Torreiro,  á promotora decide directamente ignorar a súa existencia, o que demostra unha vez máis a ousadía e arrogancia dos “predadores”.

A Plataforma pola Defensa de Corcoesto e Bergantiños, a asociación veciñal Río Lourido de Valenza, a asociación ambiental Petón do Lobo, a asociación galega Cova Crea e a asociación “O Ouriol” do Anlóns manifestan o rexeitamento absoluto a este macroproxecto industrial de EDG Renovables, S.L.U. en terras de Corcoesto e Coristanco.

Imaxes do documento de inicio do proxecto eólico Alto do Torreiro de EDP Renovables, S.L.U.
Imaxe cortesía de Bruno Centelles

Galería

Coñece o proxecto eólico Troitomil nos municipios da Baña e Negreira (A Coruña). Descarga o modelo de alegación e participa!

Coñece as características e os previsibles impactos ambientais do proxecto eólico Troitomil, nos concellos da Baña e Negreira (A Coruña). Pica no enlace e descarga o cadro -resumo:

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegacións ao proxecto eólico Troitomil. Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública. Tamén podes modificar o modelo.

Imaxes do proxecto eólico Troitomil
Petrogligo da Pena de Alde afectado polo aeroxenerador T4
Imaxes do proxecto eólico Troitomil
Imaxes do proxecto eólico Troitomil
Imaxes do proxecto eólico Troitomil
Afección severa aos recursos hídricos
Galería

Coñece o proxecto eólico Serra do Faro, Ampliación II en Rodeiro, Dozón, San Cristovo de Cea e Piñor. Descarga o modelo de alegación e participa!

Para o investigador do CSIC e arqueólogo da Paisaxe, César Parcero Oubiña, a Serra do Faro é algo así como o  skyline da comunidade, entendido como o horizonte artificial creado pola estrutura total dunha cidade.

Coñece as características e os previsibles impactos ambientais do proxecto eólico Serra do Faro, ampliación II, situado nos concellos de Rodeiro, Dozón (Pontevedra), San Cristovo de Cea e Piñor (Ourense). Pica no enlace e descarga o cadro -resumo:

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegacións ao proxecto eólico Serra do Faro. Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública. Tamén podes modificar o modelo.

Pódese acompañar ao modelo de alegación anterior o texto da sentencia STSX GAL 5691/2020 – ECLI: ES:TSXGAL:2020:5691 de data 09/11/2020, en relación á división artificial de proxectos eólicos.

Imaxes do proxecto eólico Serra do Faro, Ampliación II
Impacto ao patrimonio cultural
Galería

67 muíños, 8 parques eólicos e 3 subestacións con afección á Serra do Suído, Área de Especial Interés Paisaxístico (AEIP). Hai que paralos! Descarga o modelo de alegación ao proxecto Coto Redondo e participa!

O DOG Núm. 32, de 17 de febreiro de 2021 publicaba a RESOLUCIÓN do 5 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción e aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal do proxecto do parque eólico Coto Redondo, sito nos concellos de Covelo e Fornelos de Montes, da provincia de Pontevedra (IN408A 2017/34).

Coñece as características e os previsibles impactos ambientais do proxecto eólico Coto Redondo que afecta á Serra do Suído, segundo os datos recollidos nos proxectos sometidos a exposición pública. Pica no enlace e descarga o cadro -resumo:

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegacións ao proxecto eólico Coto Redondo. Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública. Tamén podes modificar o modelo.

Impacto severo sobre os recursos hídricos e vulneración da Directiva Marco da Auga
Serra do Suído, Área de Especial Interés Paisaxístico (AEIP)
Posible afección ao Castro dos Touros, sin catalogar
A fragmentación de infraestruturas eólicas na Serra do Suído