Galería

Ecoloxistas preguntan á Consellería de Industria e á Asociación Eólica de Galicia os motivos polos que os eólicos do monte Carrio e os do monte do Couto de San Sebastián, están parados e con todas as máquinas freadas, a pesar da especial aptitude eólica destas áreas

Nunha semana na que o prezo da luz dispárase para as economías familiares e as empresas galegas, os parques eólicos do monte Carrio, alomenos das compañías Gamesa e Ibedrola, leven sen funcionar varios días desta semana. O mesmo ocurre cos eólicos do monte do Couto de San Sebastián, entre Silleda e A Estrada. Os parques eólicos do Monte Carrio, entre Vila de Cruces e Lalín, suman alomenos 30 máquinas. Os eólicos do Couto de San Sebastián, entre Silleda e A Estrada, non chegan aos 10.

A cidadanía debe coñecer se é unha parada programada das compañías e cales son os motivos polos que se realiza e se hai convenio ou concerto entre as empresas mercantís dos parques afectados para que isto ocurra. Por iso, piden explicacións ao Conselleiro de Industria, Francisco Conde e instan a apertura dunha investigación neste sentido.

Puidera darse o caso de que instalacións renovables con recurso dispoñible, gratuito e non contaminante como é o vento, non estén funcionando e isto xere un incremento do prezo da electricidade ás familias galegas, o que demostraría  unha vez máis que o negocio enerxético está por diante da sustentabilidade e que as empresas enerxéticas carecen da responsabilidade social corporativa da que fixeron tanta publicidade durante a campaña de Nadal.

As empresas enerxéticas deben ser conscientes que o vento e a paisaxe son recursos gratuitos de toda a cidadanía galega, e que os están a usucapir de xeito especial no seu propio beneficio, e as paradas programadas dos parques eólicos con fins lucrativos, deberan sancionarse duramente.

Por último piden á Xunta de Galicia a retirada da calificación de utilidade pública daqueles parques eólicos que non cumpran coas regras da libre competencia e programan paradas eólicas que alteren a alza os prezos da luz para as familias galegas.

Galería

Proxecto eólico Torroña I: 4 eólicos en 100 km2 de poligonal. A espera de Torroña II, Torroña III… A explotadora abre a porta á fragmentación en partes dun único proxecto eólico

Análise do Documento ambiental inicial do proxecto eólico Torroña I

O proxecto eólico Torroña I sitúase nos municipios de Oia, Baiona e Tomiño na provincia de Pontevedra. A mercantil promotora é Desarrollos Renovables del Norte, S.L.U. O acceso ao proxecto Torroña I, exponse de maneira provisional, á espera dun estudo oficial da empresa de transportes, a estrada asfaltada provincial EP-2202 (Baiona –Loureza (Pontevedra)) pertencente á Deputación de Pontevedra.

O parque eólico localízase na cuadrícula UTM de 10 x 10 km 29 TNG.

Para a elección da localización dos aeroxeradores a mercantil promotora indica que tivo en conta a orografía e o recurso eólico esperado no emprazamento, calculado mediante a modelización dos campos de vento.

O proxecto prevé instalar 4 aeroxeradores de Nordex (N163) de 5,7 MW, o que supón unha potencia de instalación total de 22,8 MW. Os aeroxeradores agruparíanse en dous circuítos, cada un á tensión de 30 kV. Os circuítos chegarían á subestación do Parque eólico Albariño I, denominada Barrantes localizada no municipio de Tomiño na provincia de Pontevedra, obxecto doutro expediente, onde se elevará a tensión ata 132 kV. Finalmente, o Parque Eólico Torroña I conectaríase á rede de distribución de Unión Fenosa Distribución mediante a Subestación Barrantes que á súa vez se conectará á liña xa existente “Gondomar – O Rosal 132 kV”.

Afección a hábitats de interese comunitario

A falla de cartografía de maior precisión a mercantil promotora indica que prevé a ocupación de hábitats de interese comunitario non prioritarios. Os hábitats identificados na contorna do proxecto serían fundamentalmente:

O hábitat 4020 correspóndese con brezais húmidos atlánticos de zonas tépedas de Erica ciliaris e Erica tetralix, estas especies desenvólvense sobre chans húmidos ou con tendencia turbosa.

O hábitat 4030 corresponde con brezais secos europeos. Este hábitat está formado por brezais xaral- brezal e brezal- toxal, desenvoltos sobre chans acedos, nos que dominan as especies de Erica, Calluna, Ulex, Cistus ou Stauracanthus.

O proxecto sitúase nunha zona incluída na “área de distribución potencial” definida no Plan de Recuperación de Emberiza schoeniclus, regulado polo Decreto 75/2013, do 10 de maio, polo que se aproba o Plan de recuperación da subespecie lusitánica do escribano palustre (Emberiza schoeniclus L. subsp. lusitanica Steinbacher) en Galicia.

A mercantil promotora indica que as especies presentes no ámbito do parque eólico teñen unha distribución máis ou menos ampla en Galicia. Habería que destacar, segundo a empresa, a posible presenza de ra patilarga (Ra ibérica), o sapo de espuelas (Pelobates cultripes), ou o eslizón ibérico (Chalcides bedriagai) ou píntega rabilarga (Chioglossa lusitanica) todas elas especies catalogadas coa categoría “vulnerable” no Catálogo Galego de Especies Ameazadas (CGEA). A píntega rabilarga tamén está catalogada como “vulnerable” no Catálogo Nacional de Especies Ameazadas (CNEA).

Impacto visual severo sobre a Serra dá Groba

A mercantil promotora indica que valorará o impacto visual do proxecto, especialmente en Serra dá Groba, xa que parte das infraestruturas localízanse nesta área e Corrubedo por localizarse dentro da poligonal do parque eólico. A un 3,5 km da poligonal do parque eólico localízase o Espazo mariño das Rías Baixas de Galicia declarado como zona ZEPA (ES0000499) pola Orde AAA/1260/2014, do 9 de xullo, pola que se declaran Zonas de Especial Protección para as Aves en augas mariñas españolas e como área importante para as Aves segundo a SEO, a uns 4 km da  poligonal do parque eólico.

Humidais na área do parque eólico

Na área do parque eólico localízanse os seguintes humidais:

1140030 Cruz de Pau Turbeiras Altas

1140028 Torroña Turbeiras Altas Complexo húmido do esteiro do Miño

1140217 Rego de Mougás Turbeiras Altas

1140216 A Cruz de Pau Pantanos con vexetación arbustiva

1140218 Torroña Turbeiras

Fragmentación en partes dun único proxecto éolico. Fraude, abuso e desviación de poder

A Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e créanse o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental establece no seu artigo 2 unha serie de definicións. Entre elas está a da poligonal dun  parque eólico.

“Artigo 2. Definicións. Para os efectos de interpretación da presente lei teranse en conta as seguintes definicións:

(…) 6. Poligonal de delimitación dun parque eólico: área efectivamente afectada pola instalación dun parque eólico determinada no seu proxecto de execución”.

No presente caso do proxecto eólico Torroña I é evidente que a poligonal do parque ten unha superficie desproporcional e non toda ela está afectada pola instalación das infraestruturas que proxecta a mercantil promotora no documento inicial. Parece evidente que a intención da promotora, e o nome do proxecto así o fai supoñer, que puidera ser a ocupación nun futuro con máis infraestruturas eólicas e abrir a porta a Torroña II, Torroña III….etc.

Galería

Instan á Xunta de Galicia a evitar a afección dos parques eólicos aos humidais de montaña

  • A Plataforma Quijote de Outes e a asociación ecoloxista Petón do Lobo instan á Consellería de Medio Ambiente á protección dos humidais de montaña e a afastar os parques eólicos destes
  • Solicitan a inclusión do Complexo Húmido das Brañas de Valadares do municipio de Outes, provincia de A Coruña, no Inventario de Humidais da Xunta de Galicia

Esta acción é de vital importancia para protexer este tipo de brañas por ser hábitats prioritarios e de vital importancia que albergan distintas especies de fauna e flora altamente sensibles e escasas. Demándase tamén que non se aproben proxectos eólicos neste tipo de humidais xa que podrían afectar de forma sustancial o medio hídrico.

Un informe de IBADER (Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural) do ano 2017 denominado “Conservación e xestión de humedais en Galicia”, realizado por catro profesores da universidade de Santiago de Compostela, Pablo Ramil-Rego, L.Gomez-Orellana, Javier Ferreiro da Costa e Manuel Antonio Rodríguez Guitián, resume os perxuizos das instalacións eólicas neste tipo de ecosistemas.

“A instalación de parques eólicos tamén tivo un efecto moi negativo sobre os humidais de montaña, causando importantes perdas (Ferreiro da Costa et al. 2013) tanto en queirogais húmidos como sobre os ecosistemas de turbeira (turbeiras de cobertor, turbeiras altas), así como sobre medios lacunares”.

Os efectos negativos da instalación dos parques eólicos sobre os humidais de montaña de Galicia foron xa sinalados cando esta actividade irrompía con forza no noso territorio (Ramil‐ Rego & Ramil‐Rego1995, Izco & Ramil‐Rego, 2001). Anos máis tarde non se pode dubidar do impacto xerado por este tipo de instalacións sobre as áreas de montaña, máis aínda cando as mesmas se realizan sobre áreas de gran valor ecolóxico, como distintos autores teñen destacado tanto para Galicia como para outros territorios de Europa (Gómez‐Orellana et al. 2014a,b; Atienza et al. 2011; Copena & Simon, 2012; Fagúndez, 2008, Bright et al. 2006, 2009; Lindsay & Bragg, 2004; Pearce‐Higgins et al. 2009).

O proxecto eólico Maragouto da promotora Green Capital Power instalaríase de cheo neste ecosistema tan valioso como son os humidais das brañas de Valadares, un ecosistema con hábitats prioritarios e orixe de diversos mananciais que abastecen a distintos lugares da parroquia de Valadares, e berce de nacemento de diversos cauces pertencentes á conca do Río Beba pertencente á conca do Río Xallas, afectando a numerosos cauces e fontes.

Na solicitude de inclusión de dito humidal detállase minuciosamente que o Complexo humidal brañas de Valadares, estaría formado polos Prados da Braña, Brañas de Mirás, Monte Penedo, Brañas Prado de Abaixo, Pedra das cuncas, Brañas corno de Cervo, Brañas de Marsillán, Pedra do Mouro, Braña Longa, Brañas de Penedo Mosqueiro e Brañón.

Galería

O proxecto eólico Sancosmeiro, outra barbarie enriba do nacemento de ríos e con afección severa a hábitats prioritarios e especies vulnerables

O proxecto eólico Sancosmeiro da mercantil Green Capital Power proxéctase nos termos municipais de Mazaricos e Outes, na provincia da Coruña. O proxecto afecta ao nacemento de diversos cauces e mananciais, a humidais e brañas e ao escribano palustre.

Características:

Número de aeroxeradores 8

Potencia nominal unitaria (MW) 4,5

Potencia total instalada (MW) 36

Altura da  buxa (m) 127,5

Diámetro do  rotor (m) 145

Produción media neta ou vertida a rede (GWh/ano) 133,6

Horas netas equivalentes a potencia nominal 3.711  h

Afección grave e impacto significativo sobre a hidroloxía da zona

O proxecto esténdese entre os sistemas de explotación nº 6 Río Tambre e Ría de Muros e Noia e nº 7 Río Xallas, Costa da Coruña e Ría de Corcubión, pertencentes á Demarcación  Hidrográfica Galicia-Costa.

Son varios os cursos fluviais que discorren polo ámbito de afección, tal e como se mostra na seguinte imaxe, e son os seguintes: Rego  Ba  do Outeiro, Rego de Carballosa, Río de Mazaricos, Rego de  Cova de  Muino Lanuxe, Rego de Corrado, Rego  Bao de  Sendon, Río  Guendil, Rego de  Lexoa, Río Couto, Rego Ba de Casa.

O río Xallas nace da confluencia de pequenos ríos nos Montes  do Castelo situados no municipio de Santa Comba. A súa conca ten unha superficie de 504 km2, e atravesa o Monte  do Pindo desembocando nunha fervenza á ría de Ézaro.

O río Tambre nace da unión de pequenos arroios na serra de  Bocelo. Compón unha das concas fluviais que máis auga mobiliza,  drenando un total de 1.530 km2, e desemboca á Ría de Muros e Noia.

Afección grave e impacto significativo sobre os Hábitats prioritarios e de interés comunitario

Segundo a información consultada da base de datos do Ministerio de Medio Ambiente, a través da Subdirección de Conservación da Biodiversidade, e mediante o “Atlas e Manual de Interpretación dos Hábitat Españois” (última modificación Marzo 2012), na zona de estudo do proxecto atoparíanse os seguintes hábitats catalogados como de interese comunitario e natural prioritario:

3110 – Augas  oligotróficas cun contido de minerais moi baixo das chairas  areosas (Littorelletalia  uniflorae)

3150 – Lagos  eutróficos naturais con vexetación  Magnopotamion ou  Hydrocharition

4020* –  Brezais húmidos atlánticos de zonas tépedas de Erica  ciliares e Erica  tetralix

4030 –  Brezais secos europeos

4090 –  Brezais  oromediterráneos  endémicos con  aliaga

91E0* – Bosques  aluviais de  Alnus  glutinosa e  Fraxinus  excelsior ( Alno- Padion,  Alnion  incanae,  Salicion  albae

9230 –  Robledais galaico-portugueses con  Quercus  robur e  Quercus  petraea.

3260 – Ríos, de pisos de planicie a  montano con vexetación de  Ranunculion  fluitantis e de  Callitricho- Batrachion.

Afección severa á fauna protexida

Dentro da fauna que potencialmente podería haber nesta zona e seguindo os criterios da  IUCN, aplicados á fauna local, atopamos:

–           Oito especies dentro da categoría “Vulnerable” repartidas do seguinte modo: 3 peces ( Anguilla  anguilla,  Petromyzon  marinus e  Salmo  trutta), 3 anfibios ( Chioglossa  lusitánica, Ra ibérica e Píntega píntega), 2 aves ( Circus  pygargus e  Streptopelia  turtur) e 1 mamífero ( Oryctolagus  cuniculus).

–           Cinco especies dentro da categoría “Case ameazada”: 1  invertebrado ( Phengaris  alcon), 1 réptil ( Lacerta  schreiberi), 2 mamíferos ( Canis  lupus e  Mustela  putorius), e 2 aves ( Falco  subbuteo e  Milvus  migrans).

Sen embargo, estes impactos severos e significativos sobre hábitats protexidos e fauna vulnerable irán desaparecendo ao longo da tramitación administrativa. Como no resto dos proxectos eólicos de Galicia, as empresas rematan xustificando que os hábitats xa están degradados ou non existen na zona. En canto á fauna dirán que tras un riguroso seguimento non se observou ningún exemplar. E a Xunta de Galicia ficará complacida. E así nos vai. Cada vez existe máis fragmentación de hábitats e máis perda de biodiversidade. Todo a favor do lobby eólico.

Galería

Denuncian a fragmentación eólica fraudulenta dos parques eólicos Alto da Croa II e monte Tourado, para evitar a avaliación global dos impactos ambientais e abaratar custos ao compartir infraestruturas

  • O parque eólico Alto da Croa, o parque eólico Alto da Croa II e o parque eólico Tourado de Greenalia Wind Power nos municipios de Vimianzo e Dumbría: un único parque eólico
  • O parque éolico Alto da Croa e o parque eólico Tourado foron declarados de interese especial por Acordo do 6 de setembro de 2018 do Consello da Xunta de Galicia
  • O parque eólico Alto da Croa foi aprobado definitivamente no ano 2020 en base a unha Declaración de impacto ambiental desfasada e obsoleta formulada no ano 2010

As Declaracións de impacto ambiental tanto do proxecto eólico Alto da Croa II como do proxecto eólico Tourado admiten que a evacuación da enerxía producida no parque, efectuarase a través do seu centro de seccionamento (CS), que tamén será o punto de conexión para a evacuación da enerxía xerada noutros parques eólicos do citado promotor (PE Alto da Croa e Pe Monte Tourado). Desde o dito CS a enerxía será evacuada de maneira conxunta mediante unha liña en 30 kV soterrada (tamén incluída no proxecto do PE Alto da Croa II) ata a Subestación Colectora Regoelle 20 -66/220 kV, na que tamén confluirá a evacuación doutros parques eólicos e que forma parte dun expediente que conta con DIA formulada o 17/10/2018.

O centro de  seccionamiento é unha instalación eléctrica composta principalmente por unha serie de Celas e  aparamenta eléctrica de protección e corte. A súa función é a de unir a Rede eléctrica da compañía, coa instalación particular á que está a dar servizo.

Así mesmo, a DIA do p.e. Alto da Croa II  indica que escavaranse uns 4.416 m de gabias para soterrar o cableado de media tensión e de comunicacións que conectará os aeroxeradores co centro de seccionamento/edificio de control. Neste cómputo intégranse 382 m de gabias que compartirá co PE Monte Tourado (pero que son considerados neste proxecto) e 1.094 m do cableado que discorrerá por gabias autorizadas no proxecto do PE Alto da Croa (cuxa restauración está considerada e avaliada no dito parque). Por outra banda, hai que engadir os 662 m de gabia para a liña de interconexión entre o CS e a Subestación Colectora Regoelle.

En canto ás gabias, escavaranse 3.861 m para o cableado de media tensión e de comunicacións que conectará os aeroxeradores co CS. Dos cales 1.518 m corresponden con gabias compartidas con outros parques eólicos; 382 m co PE Monte Tourado (incluídos no proxecto do PE Alto da Croa II) e 1.136 m co PE Alto da Croa (incluídos no proxecto do dito parque). Mantéñense os adicionais 662 m de gabia para a liña de interconexión entre o CS e a Subestación Colectora Regoelle.

Na Declaración de impacto ambiental do proxecto Alto da Croa II, o promotor Greenalia Wind Power responde ao Instituto de Estudos do Territorio mediante un escrito no que sinala que o informe do IET manifesta erróneamente que o aeroxenerador AE04 se situaría nunha localización na que non existen parques eólicos, polo que xeraría un importante impacto visual. Neste sentido, aclara que existe un parque eólico autorizado (PE Alto da Croa, con autorización administrativa mediante Resolución do 22.08.2013 e con aprobación definitiva do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal mediante Acordo do Consello da Xunta do 27.09.2013, e pertencente a unha sociedade vinculada tamén a Greenalia Power) que se atopa nas proximidades do dito aeroxenerador, engadindo ademais que o acceso á dita máquina faise aproveitando as infraestruturas do PE Alto da Croa. Así mesmo, xustifica a inviabilidade de recolocar o aeroxenerador AE04 na contorna das máquinas AE01, 02 e 03, primeiramente porque se incumpriría coas distancias de solapamento entre parques eólicas legalmente establecidas, e segundo, porque se podería causar interferencias no radar que Salvamento Marítimo ten nesa zona”.

Greenalia fichou á exconselleira de Medio Ambiente da Xunta de Galicia Beatriz Mato, que deixou os seus cargos no Pp, antes de incorporarse como directora de Desenvolvemento Corporativo e responsable da nova Fundación Greenalia
Galería

Coñece o Manifesto “Aldeas con Horizonte”

A asociación ambiental e cultural Petón do Lobo participa do movemento galego #AldeasConHorizonte que reclama a mudanza do planeamento eólico de Galiza co obxectivo, entre outros, de planificar a implantación da enerxía eólica para que a transición ecolóxica sexa ordenada e xusta. 

Tal e como está concibida, a implantación masiva de parques eólicos en Galiza non está respondendo a un proceso ordenado e planificado de transición ecolóxica e carece de estratexia de cara a acadar a descarbonización da economía galega e reducir a dependencia de Galiza das enerxías fósiles. O actual proceso utiliza a transición ecolóxica como instrumento de “lavado verde” das espurias intencións das compañías eléctricas, que non son outras que engordar os seus beneficios e conquistar para o seu particular beneficio gran parte do noso territorio.

A falta dun plan eólico enmarcado na transición ecolóxica está a permitir ademais que as grandes industrias contaminantes de Galiza se reconvertan ao negocio eólico sen ter reparado previamente a súa débeda ecolóxica nin ofrecer alternativas ao impacto social xerado.

Podes consultar o manifesto completo en: https://rb.gy/2ji52e #AldeasConHorizonte #MoratoriaEolicos

#AldeasConHorizonte #MoratoriaEolicos

Galería

Piden a Augas de Galicia e ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico que eviten a implantación de parques eólicos nas nascencias e afloramentos dos ríos

Ante a manchea de eólicos, entidades ambientais piden a Augas de Galicia e ao Ministerio para a Transición Ecolóxico e o Reto Demográfico, que eviten a implantación de parques eólicos nas nascencias e afloramentos dos ríos.

O nacemento dun río denomínase tecnicamente como afloramento. Estes xéranse en lugares elevados con boa cobertura vexetal e moi pouca presenza humana, como consecuencia da propiedade que posúen as plantas de almacenar auga e ila liberando da pouco.

No caso das plantas que se atopan sobre unha roca impermeable, a auga sairá do subsolo cara ao chan e a isto é ao que se denomina  afloramento, xerándose así a primeira liña delgada do corpo de auga, que posteriormente se converterá en crebada ao captar a auga que as plantas que se achan na vertente do leito liberan. Cando a crebada alcanza un caudal medio, máis de 700  ml. converterase en río.

En tanto, a cabeceira dun río estará composta por plantas absorbentes de auga, que de espremerllas liberarán unha gran cantidade de auga. A forma dunha cabeceira imita á dun abanico ou unha u investida, estas cuestións son as que permiten que aínda que deixe de chover por lapsos, sempre haxa auga para liberar e dese modo o corpo do río xamais se secará.

Cando o río ou crebada non se seca durante un ano considérase como de caudal permanente, en cambio, se se interrompe no verán e vólvese a activar no inverno considérase de caudal intermitente.

Hai serras que están situadas sobre balsas de auga e debido a isto nace auga en diferentes puntos. O común denominador destes proxectos eólicos é que se asentan sobre humidais ou brañas onde afloran mananciais e regos de auga.

Proxecto eólico Maragouto

As alteracións dos afloramentos e acuíferos altera a morfoloxía dás bacías hidrográficas, seca mananciais e zonas húmidas e aumenta a intrusión salina nos acuíferos costeiros

Proxecto eólico Coto dás Airas

 Tal é o caso do proxecto eólico Uxo, no municipio de Avión (Ourense) e que ten a súa poligonal sobre a Serra do Suído con afección a hábitats prioritarios e turbeiras. A zona de afección do parque eólico esténdese integramente na conca do Río Miño. Os arroios desta conca que ven dentro dos límites da poligonal do parque son A Regata Fonda, Río de  Gadín,  Barranqueira de Porto Arandendo, Rego de Fontes e  Regueiro de Riobó. Este último é afluente do río Abelenda que á súa vez verte as súas augas ao río Avia, como o Rego de Fontes, mentres que os leitos restantes verten as súas augas ao río de Couso, que á súa vez, é tributario do Avia.

O mesmo sucede co proxecto eólico Cóto das Airas, nos municipios da Lama e Fornelos de Montes (Pontevedra), en plena serra do Suído e con afección a hábitats prioritarios e turbeiras. O proxecto afecta á área de Xesteiro do Patataco/Coto do Recosto, no lugar de Xesteiro do Patataco/Coto do Recosto, da parroquia San Xosé de A Laxe, do concello de Fornelos de Montes. Trátase dunha penechaira con zonas de densa vexetación e dende a que nacen varios regatos bañada por regos e mananciais que agachan unha balsa de auga superficial e probablemente un acuífero soterrado. A instalación do parque tería un impacto moi servero para os recursos hídricos e á cunda hidrográfica.

O proxecto eólico Banzas, nos municipios de Outes, Mazaricos e Negreira (A Coruña), afecta polo oeste ao  río Tines pertencente á conca hidrográfica dá ría Muros –Noia e polo leste á conca do río Tambre. Este proxecto aséntase sobre a nascencia de varios regos como o rego Bao da Nosiña, o río Banzas, a Fontenla e Fonte Salgueira, dando lugar a un humidal ou braña onde aflora a auga que posteriormente conformará os afluentes dos ríos Tines e do Tambre.

O mesmo ocorre co proxecto eólico Maragouto, tamén nos municipios de Outes e  Mazaricos (A Coruña), que se asenta sobre a braña de Valadares. Desde o punto de vista hidrográfico a zona de afección do parque eólico Maragouto esténdese integramente na conca do Río Beba, pertencente á conca do Río Xallas e que ademais afecta a hábitats prioritarios e de interese comunitario que deben ser obxecto de protección, mantemento e conservación. Existen bosques aluviais de Alnus nglutinosa e  Fraxinus  excelsior e turbeiras que non poden ser obxecto de deterioración. Os cauces que existen na zona son cauces permanentes.

Non se indica como vai a afectar o proxecto eólico á riqueza hídrica do lugar onde se asenta. Tampouco se presenta ningún estudo hidrolóxico e hidroxeolóxico, para evitar que a construción do parque afecte aos acuíferos e fontes que existen na área de implantación.

Proxecto eólico Maragouto

O mesmo sucede co proxecto eólico O Cerqueiral, nos municipios de Coristanco e Santa Comba (A Coruña). A realización das zanxas, vaguadas e viais vai a producir novas escorrentías nas vaguadas debido á creación de pistas e camiños e á modificación destes, coa posibilidade de derrube de marxes, excavacións e canalización dos ríos prevista. A mercantil Greenalia prevé encauzar as augas do Rego Boaña e un afluente do mesmo, polo que evidentemente sí haberá impacto, e non como di a mercantil promotora: “que no existirá impacto”. De igual modo prevé cruzar con cabreado o rego da Bordesca e un afluente deste, co que hai riscos máis que probables de que se vaia a producir unha modificación da súa morfoloxía. O proxecto prevé actuacións que van a ter un impacto severo sobre a biodiversidade e os recursos hídricos.

No referente ao proxecto eólico dás Salgueiras, no municipio de Ponteceso (A Coruña) as obras afectan, de norte a sur, ao  Rego dás Bouzas que tributa as súas augas á marxe dereita do tramo final do río Anllóns e o seu esteiro. Tanto cara ao oeste como cara ao norte cóntase coa presenza de regachos e fontes como o  rego de  Guxín,  rego de Corme,  rego dá Barda ou Fonte dá  Facha. Estes últimos verten as súas augas de forma directa ao océano Atlántico, ben tras un percorrido por zonas de cantís ou ben en pequenas praias  areosas.

Obras de drenaxe previstas no proxecto eólico Salgueiras
Galería

Familias afectadas polos proxectos eólicos do Cerqueiral, Salgueiras, Banzas, Maragouto e Coto dás Airas piden a inaplicación do Plan Sectorial eólico por desfasado e carecer de avaliación ambiental, que integre a normativa vixente e garanta o seu benestar

Familias afectadas polo Plan Sectorial eólico galego piden á Xunta a inaplicación dun regulamento desfasado, obsoleto e que non integra a actual normativa ambiental e paisaxística vixente. Muíños xigantes que cada vez teñen máis diámetro de rotor e que se colocan a 200 metros de casas illadas e a 500 de núcleos habitados sen que se teña en conta os impactos visuais e acústicos para as familias afectadas.

“Roubánnos a nosa Paisaxe” din familias afectadas polo proxecto éolico O Cerqueiral en Coristanco. E é que o Plan Sectorial eólico aprobado no ano 1997 non incorpora a normativa derivada do Convenio Europeo das Paisaxes, que indica que a Administración ten que plasmar nos Obxectivos de Calidade Paisaxística dos proxectos as aspiracións da cidadanía. E aquí o único que plasman son as aspiracións dunha empresa allea que ven facer cartos á costa do benestar dás familias afectadas.

O deber da Xunta de Galicia de inaplicar as normas inválidas

A Xunta de Galicia debe aplicar a Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental e demais lexislación ambiental en primeiro lugar, e en detrimento do regulamento do Plan Sectorial eólico de Galicia. A primeira esixe que todos os plans, entre os que está o Plan Sectorial eólico, deben contar con unha avaliación de impacto ambiental, documento que non integra porque está desfasado ao aprobarse no ano 1997.

Por outra banda a Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia consolida a prevalencia da protección ambiental sobre a ordenación territorial e urbanística e a precaución respecto ás posibles intervencións que poidan afectar negativamente o patrimonio natural ou á biodiversidade.

Proxectos eólicos cada vez máis agresivos para o benestar dás familias no rural

Proxecto eólico do Cerqueiral de Greenalia.- a 500 metros dos núcelos de Padrín, O Rueiro, A  Brañeira, Couso e  Esternande, en Santa Comba e Coristanco. Un máis no medio doutros nove, dentro da mesma Área de Desenvolvemento Eólico.

Proxecto eólico de Banzas de Green Capital Power.- a 500 metros dos núcleos de Campolongo, Vilar de Arriba, Vilar de Abaixo, Couso de Arriba, Couso de Abaixo, Cabana Moura, en Outes, Mazaricos e Negreira. Un máis no medio de outros oito parques.

Proxecto eólico Coto dás Airas de Coto das Airas S.L.-  emprázase directamente sobre a Serra do  Suído, un emprazamento de alto valor natural e paisaxístico. Por este motivo a Serra atópase clasificada como unha Área de Especial Interese Paisaxístico (AEIP) e sobre un sistema de humidais e de turbeiras de alto valor ecolóxico e ambiental, nos municipios de A Lama e Fornelo de Montes.

Proxecto eólico de Maragouto, de Green Capital Power.-  10 aeroxeneradores sobre o humidal dá Braña de Valadares, ao redor de 500 metros dás vivendas dás familias de 8 núcleos, turbeiras, carballeiras e unha manchea de hábitats prioritarios afectados, nos municipios de Outes e Negreira. Un máis no medio de trece parques en funcionamento e 12 máis en tramitación. Na zona de implantación do parque eólico Maragotuo atópanse actualmente en funcionamento ou autorizados trece parques eólicos situados nun radio de estudo de 15 quilómetros dos aeroxeradores proxectados: Parque Eólico  Corzán, Parque Eólico Serra de  Outres, Parque Eólico Pedregal  Tremuzo Ampliación, Parque Eólico Pedregal  Tremuzo, Parque Eólico  Paxareiras II  F, Parque Eólico Currás, Parque, Eólico  Paxareiras  IIB, Parque Eólico  Paxareiras II  C, Parque Eólico  Paxareiras I-II A (Montevos), Parque Eólico  Paxareiras II D-E, Parque Eólico Singular Carnota, Parque Eólico Singular Muros, e Parque Eólico Ponche Rebordelo (Fonte:  Rexistro Eólico de Galicia-Decembro 2019).

Ademais, actualmente na zona de implantación do parque eólico atópanse en tramitación doce parques eólicos: Parque Eólico  Banzas, Parque Eólico Outes, Parque Eólico Singular Outes, Parque Eólico Alvite, Parque Eólico Alvite II, Parque Eólico A Picota, Parque Eólico A  Ruña III, Parque Eólico A  Ruña II, Parque Eólico San Cosmeiro, Parque Eólico  Vaqueira, Parque Eólico Ampliación  Virxe, e Parque Eólico Alto dás  Agras (Fonte: Rexistro Eólico de Galicia-Decembro 2019).

Proxecto élico dás Salgueiras, de Norvento, S.L.- as infraestruturas do parque eólico están incluídas no ámbito de aplicación da normativa do Plan de Ordenación do Litoral de Galicia (POL), nas unidades de paisaxe Monte Branco (05.02.182), Praia de Balarés (05.02.181), Brañas de Gondomil (05.02.179), Esterio do Anllóns (05.02.183) e Cantís do Canteiro (05.02.180). Parte das infraestruturas inciden sobre un espazo de interés, espazo de interese paisaxístico (Cantís do Canteiro) e espazo de protección de ladeira”. O parque situarase a menos de 2 quilómetros do parque eólico Corme G-3 en funcionamento na actualidade. O proxecto afecta ás Paisaxes Pondalianas que reflictía na súa obra o bardo pontecesán Eduardo Pondal.

Asinan:

Plataforma As Salgueiras

Plataforma Quijote de Outes

Asoc. ambiental e cultural Petón do Lobo

Asoc. galega Cova Crea

Asoc. O Ouriol do Anllóns

Veciñas afectadas polo Cerqueiral