Galería

A Dirección Xeral de Enerxía e Minas da Xunta de Galicia, obrigada a rendir contas a nivel internacional ante o Comité de Cumprimento do Convenio Aarhus da ONU, polas trabas no acceso á información ambiental dos expedientes mineiros en Galicia.

A falla de información en materia ambiental sobre as balsas mineiras de Galicia e os documentos ambientais das minas de Lousame e Santa Comba, aboca á Xunta a rendir contas ante a UNECE, a Comisión Económica das Nacións Unidas para Europa.

Diversas asociacións ecoloxistas de Galicia, entre elas a Asociación Petón do Lobo e a asociación Ouriol do Anllóns, coa colaboración doutras entidades da Rede Contraminacción, cansas das trabas no acceso á información ambiental por parte da Dirección Xeral de Enerxía e Minas da Xunta de Galicia, acóllense ao Convenio Aarhus e denuncian ante o Comité de Cumprimento deste organismo da ONU a falla de transparencia do departamento que dirixe o conselleiro Francisco Conde.

United Nations headquaters in Geneva
Sede da UNECE en Xenebra.

A reclamación foi presentada tras as peticións reiteradas de información por parte das asociacións ecoloxistas, e despois de que a Comisión de Transparencia da Valedora do Pobo, lles estimara incluso a lexitimidade das mesmas.

A admisión a trámite da reclamación conxunta, defendida a semana pasada en Xenebra polo profesor de Illinois, Warren Gary Lavey, en nome das afectadas, demostra a inoperatividade das leis de transparencia tanto estatal como galega, que só serven á Xunta de instrumento para poñer trabas no acceso á información ambiental, e realizar por tanto, un uso espúreo da normativa vixente. O silencio negativo e os obstáculos e condicionamentos continuados ao acceso da información ambiental dos expedientes mineiros, por parte da Dirección Xeral de Enerxía e Minas da Xunta de Galicia, son a práctica habitual dun departamento que pon por enriba da protección do medio ambiente os intereses económicos, comerciais, o segredo profesional e a propiedade intelectual e industrial dos documentos ambientais, sobre da obriga de transparencia en materia de medio ambiente (limitacións establecidas polo artigo 14 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á Información pública e Bo Goberno).

DIQUE DE CONTENCIÓN BALSAS MINERAS EN ESTADO DE DETERIORO EVIDENTE
Vista do dique deteriorado dunha das balsas mineiras de Lousame.

Esta opacidade da tramitación administrativa condúcenos á situación actual de inoperancia dun departamento que non sabe que facer coas balsas mineiras abandonadas que ten por Galicia adiante, e os graves problemas ambientais e de saúde pública derivadas das mesmas, como son as balsas mineiras do Monte Neme, as de Lousame, as de Touro, as de Santa Comba…etc.

Tras a admisión a trámite da reclamación conxunta das afectadas, iníciase arestora unha fase procedimiental na que o organismo internacional pedirá explicacións a España sobre da súa actuación en materia de transparencia e información ambiental.

Convenio Aarhus.

O Convenio sobre acceso á información, participación do público na toma de decisións e acceso á xustiza en materia de medio ambiente, coñecido como Convenio de Aarhus, é un tratado internacional que regula os dereitos de participación cidadá en relación co medio ambiente. O tratado foi elaborado no marco da UNECE (Comisión Económica das Nacións Unidas para Europa). O Convenio foi asinado o 25 de xuño de 1998 na cidade danesa de Aarhus e entrou en vigor o 31 de outubro de 2001. España ratificou o Convenio o 15 de decembro de 2004 e dous anos despois, en 2006, aprobou a Lei 27/2006, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente, que aplica en España as disposicións do Convenio. O Convenio de Aarhus estrutúrase ao redor de tres alicerces que se corresponden con tres dereitos cidadáns: o acceso á información en materia de medio ambiente, a participación do público na toma de decisións e o acceso á xustiza en materia de medio ambiente. O Convenio de Aarhus recolle un mecanismo de control do cumprimento, xa que permite aos cidadáns denunciar incumplimentos do tratado, cando no Dereito internacional normalmente só os Estados teñen esa capacidade.

Río-Portapego en Touro con drenaxe áceda de mina
Drenaxe áceda de mina no río Portapego de Touro

 

Galería

21 de marzo, día internacional dos bosques. A importancia do bosque de ribeira no val fluvial do Lourido.

A Asemblea Xeral das Nacións Unidas aprobou a resolución A/RES/67/200 o 21 de decembro de 2012, pola que, a partir de 2013, cada 21 de marzo celébrase o Día Internacional dos Bosques.

250163_305262036247382_81272967_n
A importancia dos cauces fluviais no val fluvial do Lourido: o Lourido e o rego Batán.
 • A importancia dos bosques de ribeira. O caso concreto do río Lourido.

Funcións vexetación de ribeira:

 • Estabiliza as marxes e as beiras do río.
 • Retén escorrentías.
 • Retén sedimentos.
 • Inflúe no funcionamento do ecosistema fluvial.
 • O sombreado do cauce contribúe ao réxime térmico das augas.
 • Aporte de materia alóctona.
 • Soporte vital para múltiples especies.
 • Interés paisaxístico.

A rede fluvial galega é moi complexa. Hai máis de 11.000 cursos fluviais con un percorrido aproximado de 33.000 km.

O bosque de ribeira, bosque en galería ou ripario é aquel que se desenvolve nas marxes dun río. Así temos salgueiros, freixos, umeiros, loureiros, sabugueiros e unha grande variedade arbustiva e herbácea formada por xuncos, espadañas, silveiras, hedras e fentos.

Na faixa atlántica a árbore raíña do bosque de ribeira é o amieiro (Alnus glutunosa). A formación de amieiros recibe o nome de ameal.

14085873
O val fluvial do Lourido alimenta ao río Anllóns no último tramo do seu recorrido.

Galería

Un paseo, en imaxes, pola parroquia de Corcoesto.

Galería

Distancias a respetar polas novas repoboacións forestais segundo a normativa de montes.

LEI 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia (actualizado a día 09/03/2018).

CAPÍTULO VII.

Conservación e protección de montes

 • Artigo 58 Uso e actividade forestal
 • Artigo 59 Cambio de uso forestal
 • Artigo 60 Cambios de actividade forestal a agrícola
 • Artigo 61 Cambios de actividade agrícola a forestal
 • Artigo 62 Supostos especiais de cambio de actividade
 • Artigo 63 Ocupacións
 • Artigo 64 Medidas de restauración
 • Artigo 65 Restauración hidrolóxico-forestal
 • Artigo 66 Informes sobre os instrumentos de ordenación do territorio e sobre o plan urbanístico
 • Artigo 67 Condicións que deben cumprir as repoboacións forestais
 • Artigo 67 bis Execución subsidiaria nas repoboacións forestais ilegais
 • Artigo 68 Distancias das repoboacións
 • Artigo 68 bis Adecuación das masas arborizadas e das novas plantacións ás distancias mínimas establecidas pola normativa forestal e de defensa contra os incendios forestais.
tala e prantación de eucaliptal no bosque Ribeira da Pena en Carballo
Repoboación con eucaliptos no bosque Ribeira da Pena, en Carballo. 

ESPECIES ANEXO I

 Principio del formulario

– Coníferas:

 • • Piñeiro silvestre: Pinus sylvestris L.
 • • Tezo: Taxus baccata L.

 – Frondosas:

 • • Aliso: Alnus glutinosa ( L.) Gaertn.
 • • Arce: Acer pseudoplatanus L.
 • • Bidueiro: Betula sp.
 • • Fresno: Fraxinus excelsior L.
 • • Fresno de folla estreita: Fraxinus angustifolia Vahl.
 • • Castiñeiro: Castanea sativa Mill.
 • • Castiñeiro híbrido: Castanea x híbrida (resistente tinta)
 • • Cerdeira: Prunus aviun L.
 • • Carballo: Quercus robur L.
 • • Rebollo: Quercus pyrenaica Will.
 • • Alcornoque: Quercus suber L.
 • • Carballo albar: Quercus petraea ( Matts) Liebl.
 • • Aciñeira: Quercus ilex L. ssp. ballota ( Desf.) Samp.
 • • Quercus rotundifolia Lam.
 • • Avellano: Corylus abelá L.
 • • Haia: Fagus sylvatica L.
 • • Olmo: Ulmus glabra Huds.
 • • Ulmus minor Miller.
 • • Laurel: Laurus nobilis L.
 • • Mostajo: Sorbus aria L.
 • • Serbal dos cazadores: Sorbus aucuparia L.
 • • Nogueira: Juglans rexia L.
 • • Madroño: Arbutus unedo L.

 ANEXO II 

Distancias mínimas a respetar polas novas repoboacións forestais

 

a) Con parcelas forestais 2 metros
b) Con terreos ubicados en chan rústico de especial protección agropecuaria 10 metros
c) Con zonas dedicadas a labrantío, cultivo, prados ou pastos non clasificados de especial protección agropecuaria 4 metros cando se empreguen as especies frondosas do anexo 1, e 10 metros no  resto dás especies.
d) Desde o límite do dominio público das vías (autoestradas, autovías, corredores, vías rápidas e estradas convencionais) ou ferrocarril 4 metros cando se empreguen as especies frondosas do anexo 1, e 10 metros no resto de especies.
e) Con pistas forestais principais 2 metros cando se empreguen as especies frondosas do anexo 1; no resto de especies, 4 metros en xeral, e 6 metros nos concellos declarados como zona de alto risco.
f) Desde a proxección do condutor máis externo, considerando a súa desviación máxima producida polo vento segundo a normativa aplicable a cada caso, da infraestrutura eléctrica 5 metros para todas as especies.
g) Con canles fluviais de máis de 2 metros de ancho 5 metros cando se empreguen as especies de frondosas do anexo 1, e 15 metros non resto de especies, a contar desde ou dominio público. Non será de aplicación en actuacións de recuperación ambiental.
h) Con edificacións, vivendas illadas, urbanizacións, depósitos de lixo, parques e instalacións industriais situadas a menos de 400 metros do monte ou fóra de chan urbano e de núcleo rural

i) Con chan urbano, chan de núcleo rural e chan urbanizable

15 metros cando se empreguen as especies de frondosas do anexo I, e 50 metros no resto de especies.
j) Con cámpines, gasolineiras e industrias ou instalacións preexistentes en que se desenvolvan actividades perigosas con arranxo ao establecido na Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia, ou na súa normativa de desenvolvemento 25 metros para especies de frondosas do anexo 1, e 50 metros para o resto de especies.

 

 

Galería

Asociacións da comarca de Bergantiños rexeitan o respaldo da Universidade de Santiago de Compostela (USC), á Lei de Implantación de iniciativas empresariais de Galicia, máis coñecida como Lei da Depredación de Galicia.

Así o manifestaron as asociacións ambientalistas Petón do Lobo, Ouriol do Anllóns e Cova Crea, quen consideran que a xornada que imparte este venres a Universidade de Santiago relativa á aplicación da Lei  5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, coa colaboración da Xunta de Galicia, e co apoio entre outras, da Asociación eólica de Galicia, non ten outro obxectivo que acicalar e lexitimar unha lei que na Costa da Morte só contribuíu ata o de agora, ao espolio de Galicia, ao acaparamento de terras sen retorno social nos municipios nos que se aplica, á destrución da paisaxe, á fragmentación do territorio e da biodiversidade e á mingua dos ingresos derivados do sector turístico, á marxe do forte rexeitamento social que xenera.

Monte Cabana
Vista de Cabana de Bergantiños.

As asociacións critican non só os fins espúreos que persegue a lei, que non son outros que favorecer ao capital e ás grandes empresas en detrimento das comunidades onde se implantan os proxectos industriais, senón que por enriba “temos que ver como a Xunta de Galicia despilfarra fondos públicos dando publicidade e lavando a imaxe dunha lei espoliadora de recursos e do territorio, ingrata co territorio e coa cidadanía de Galicia”.

Así lembran que no caso dos proxectos éolicos de Cabana (proxecto Mouriños) e Laxe (proxecto Pena Forcada –Catasol II), impulsados por Gas Natural Fenosa, a Lei de Depredación destrúe unhas paisaxes diversas de gran valor paisaxístico e Zonas de Especial Protección para as Aves da Costa da Morte, tendo en conta ademais, a significación de lugares estratéxicos para o turismo e o patrimonio cultural desde o punto de vista dos acervos municipais de Cabana e Laxe como Monte Castelo, o mirador de Sinde ou a praia de Traba ou o alto do Aplazadoiro.

Para estas asociacións é un contradición que unha universidade do século XXI, plural e supostamente avanzada como a USC, se preste a apoiar á Xunta de Galicia na difusión das falsas bondades dunha lei tan agresiva con Galicia e a súa cidadanía, que a través da figura dos “proxectos declarados de interés especial” espolia en tempo récord o territorio e mingua dereitos a prol das grandes empresas que precisamente participan na xornada como o clúster do granito, clúster da pizarra, clúster da madeira e a asociación eólica de Galicia; e non así, pola contra, as entidades de defensa do territorio e da paisaxe, que brilan pola súa ausencia nas diversas mesas redondas previstas na xornada da USC.

val de Traba - Laxe afectado polo proxecto eólico Pena Forcada-Catasol II
Val de Traba, en Laxe.